د لیکلو پیغامونو بکسې

عمومي کتنه

ایا تاسو ډېر لیکلي پیغامونه استوئ؟ تاسو به زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسو سره د ام ټي ان نورو پېرودونکو ته د خپلې خوښې سره سم لیکلي پیغامونه واستوي. د خپلې خوښې بکسه غوره کړئ او زمونږ ورځنۍ، اوونیزه یا میاشتینۍ بکسه کې ګډون وکړئ.

طریقه:

د خپلې خوښې بکسه غوره او چمتو شوې شمېرې ته یو تش لیکلی پيغام واستوئ.

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لنډ کوډ
ورځنۍ۱۰۰۰۱ ورځ۶۷۴
اوونیزه۵۰۰۰۷ ورځې۶۷۵
میاشتینۍ۱۰۰۰۰۳۰ ورځې۶۷۶

لګښت:

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لنډ کوډ
ورځنۍ۱۰۰۰۱ ورځ۱۵ افغانۍ
اوونیزه۵۰۰۰۷ ورځې۳۵ افغانۍ
میاشتینۍ۱۰۰۰۰۳۰ روځي۷۰ افغانۍ

 

دغه خدمت یوازې د ام ټي ان پېرودونکو لپاره محدود دی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

ورځنۍ

ایا تاسو زیات لیکلي پيغامونه استوئ؟ ام ټي ان تاسو ته فرصت درکوي چې له خپلې خوښې سره سمه بکسه غوره کړئ او وتوانېږئ چې د ام ټي ان نورو پېرودونکو ته د خپلې خوښې لیکلي پیغامونه واستوئ. زمونږ د لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسه تاسو ته اجازه درکوي چې په یوه ورځ کې ۱۰۰۰ لیکلي پیغامونه واستوئ او یوازې یو ځل فیس ورکړئ.

طریقه:

د لیکلو پیغامونو په ورځنۍ بکسه کې ګډون لپاره *۶۷۴# ډایل او تعقیب کړئ.

لګښت:

بکسهد لیکلو پیغامونو شمېرمودهلګښتلنډ کوډ
ورځنۍ۱۰۰۰۱ ورځ۱۵ افغانۍ۶۷۴

 

اوونیزه

ایا تاسو د لیکلو پیغامونو باقاعده استوونکي یاست؟ اوس تاسو کولی شئ چې کم اوونیز فیس ادا کړئ او زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسې سره د ام ټي ان شمېرو ته ۵۰۰۰ لیکلي پیغامونه واستوئ. همدا نن ګډون وکړئ او پيغامونه واستوئ.

طریقه:

د لیکلو پیغامونو په یوه اوونیزه بکسه کې ګډون وکړئ، یو تش لیکلی پیغام د ۶۷۵ شمېرې ته واستوئ. تاسو به ۵۰۰۰ لیکلي پیغامونه ترلاسه او د ام ټي ان شمېرو ته به یې واستوئ.

دغه خدمت یوازې د ام ټي ان پېرودونکو لپاره محدود دی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

لګښت:

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لګښت لنډ کوډ
اوونیزه۵۰۰۰۷ ورځې۳۵ افغانۍ۶۷۵
میاشتینۍ

له ام ټي ان سره اوس تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې سره سمه بکسه غوره کړئ او د ام ټي ان شمېرو ته د خپلې خوښې سره سم لیکلي پيغامونه واستوئ. په یوه میاشتینۍ بکسه کې ګډون وکړئ، یوه اندازه کم فیس ادا کړئ او بیا هېڅ لګښت مه ورکوئ. تاسو به په سمدستي ډول له خپلې بکسې څخه ګټه اخیستنه پیل کړئ.

طریقه:

د لیکلو پیغامونو په یوه میاشتینۍ بکسه کې ګډون کولو لپاره یو تش لیکلی پيغام د ۶۷۶ شمېرې ته واستوئ. تاسو به ام ټي ان شمېرو ته د استولو لپاره ۱۰۰۰۰ لیکلي پیغامونه ترلاسه کړئ.

لګښت:

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لګښت لنډ کوډ
میاشتینۍ۱۰۰۰۰۳۰ ورخې۷۰ افغانۍ۶۷۶

 

دغه خدمت یوازې د ام ټي ان پېرودونکو لپاره محدود دی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.


ایا تاسو ډېر لیکلي پیغامونه استوئ؟ تاسو به زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسو سره د ام ټي ان نورو پېرودونکو ته د خپلې خوښې سره سم لیکلي پیغامونه واستوي. د خپلې خوښې بکسه غوره کړئ او زمونږ ورځنۍ، اوونیزه یا میاشتینۍ بکسه کې ګډون وکړئ.

طریقه:

د خپلې خوښې بکسه غوره او چمتو شوې شمېرې ته یو تش لیکلی پيغام واستوئ.

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لنډ کوډ
ورځنۍ۱۰۰۰۱ ورځ۶۷۴
اوونیزه۵۰۰۰۷ ورځې۶۷۵
میاشتینۍ۱۰۰۰۰۳۰ ورځې۶۷۶

لګښت:

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لنډ کوډ
ورځنۍ۱۰۰۰۱ ورځ۱۵ افغانۍ
اوونیزه۵۰۰۰۷ ورځې۳۵ افغانۍ
میاشتینۍ۱۰۰۰۰۳۰ روځي۷۰ افغانۍ

 

دغه خدمت یوازې د ام ټي ان پېرودونکو لپاره محدود دی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.


ایا تاسو زیات لیکلي پيغامونه استوئ؟ ام ټي ان تاسو ته فرصت درکوي چې له خپلې خوښې سره سمه بکسه غوره کړئ او وتوانېږئ چې د ام ټي ان نورو پېرودونکو ته د خپلې خوښې لیکلي پیغامونه واستوئ. زمونږ د لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسه تاسو ته اجازه درکوي چې په یوه ورځ کې ۱۰۰۰ لیکلي پیغامونه واستوئ او یوازې یو ځل فیس ورکړئ.

طریقه:

د لیکلو پیغامونو په ورځنۍ بکسه کې ګډون لپاره *۶۷۴# ډایل او تعقیب کړئ.

لګښت:

بکسهد لیکلو پیغامونو شمېرمودهلګښتلنډ کوډ
ورځنۍ۱۰۰۰۱ ورځ۱۵ افغانۍ۶۷۴

 


ایا تاسو د لیکلو پیغامونو باقاعده استوونکي یاست؟ اوس تاسو کولی شئ چې کم اوونیز فیس ادا کړئ او زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسې سره د ام ټي ان شمېرو ته ۵۰۰۰ لیکلي پیغامونه واستوئ. همدا نن ګډون وکړئ او پيغامونه واستوئ.

طریقه:

د لیکلو پیغامونو په یوه اوونیزه بکسه کې ګډون وکړئ، یو تش لیکلی پیغام د ۶۷۵ شمېرې ته واستوئ. تاسو به ۵۰۰۰ لیکلي پیغامونه ترلاسه او د ام ټي ان شمېرو ته به یې واستوئ.

دغه خدمت یوازې د ام ټي ان پېرودونکو لپاره محدود دی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

لګښت:

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لګښت لنډ کوډ
اوونیزه۵۰۰۰۷ ورځې۳۵ افغانۍ۶۷۵

له ام ټي ان سره اوس تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې سره سمه بکسه غوره کړئ او د ام ټي ان شمېرو ته د خپلې خوښې سره سم لیکلي پيغامونه واستوئ. په یوه میاشتینۍ بکسه کې ګډون وکړئ، یوه اندازه کم فیس ادا کړئ او بیا هېڅ لګښت مه ورکوئ. تاسو به په سمدستي ډول له خپلې بکسې څخه ګټه اخیستنه پیل کړئ.

طریقه:

د لیکلو پیغامونو په یوه میاشتینۍ بکسه کې ګډون کولو لپاره یو تش لیکلی پيغام د ۶۷۶ شمېرې ته واستوئ. تاسو به ام ټي ان شمېرو ته د استولو لپاره ۱۰۰۰۰ لیکلي پیغامونه ترلاسه کړئ.

لګښت:

بکسه د لیکلو پیغامونو شمېر موده لګښت لنډ کوډ
میاشتینۍ۱۰۰۰۰۳۰ ورخې۷۰ افغانۍ۶۷۶

 

دغه خدمت یوازې د ام ټي ان پېرودونکو لپاره محدود دی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.