غږیزې او د لیکلو پیغامونو بکسې

عمومي کتنه

مونږ پوهېږو چې له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل تاسو لپاره ډېر مهم دي. له همدې امله مونږ درته د غږیزو اړیکو بکسې وړاندې کوو. یوه بیه ورکړئ او په مناسب لګښت له خپلو نږدې ملګرو سره د وصل کېدلو لپاره دقیقې ترلاسه کړئ. له خپلې خوښې سره سم له ورځنۍ، اوونیزې او میاشتینۍ بکسې څخه یوه بکسه غوره کړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو بکسو کې د ګډون کولو لپاره د خپلې خوښې لنډ کوډ د 247 شمېرې ته واستوئ اویا #247* ډایل کړۍ.

غږیزو اړیکو یو ساعته بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
یو ساعته 624710 500.20

د غږیزو اړیکو ورځنۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
ورڅنی 1 72475 80.63
ورڅنی 2 224725 850.29

د غږیزو اړیکو اوونیزې بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
اوونیزه2247100 4200.25
14 ورځنۍ 9247150 8500.18

د غږیزو اړیکو میاشتینۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
میاشتینۍ5247200 11000.18
میاشتینۍ 8247499 4,2000.25

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې او لیکلي پيغامونو یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږي


یو ساعته بکسې

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ او لیکلي پیغامونه واستوئ. ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 50 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 6 د 247 شمېرې ته واستوئ.

لګښت:

د غږیزو اړیکو او لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
یو ساعته624710 500.20

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ.
 • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ورځنۍ بکسې

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 85 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 8 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 7 د 247 شمېرې ته واستوئ.

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 2 د 247 شمېرې ته واستوئ.

لګښت:

د غږیزو اړیکو او لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسې

د غږیزو اړیکو ورځنۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
ورڅنی 1 72475 80.63
ورڅنی 2 224725 850.29

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ.
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږي


اوونیزې بکسې

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. اوونیزه بکسه انتخاب کړئ او د 420 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. 14 ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 850 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه 4 کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 4 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا *247# ډایل کړۍ.
 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه 9 کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 9 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا *247# ډایل کړۍ.

لګښت:

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
اوونیزه2247100 4200.25
14 ورځنۍ 9247150 8500.18

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د247 شمېرې ته واستوئ او یا او یا *247# ډایل کړۍ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #88*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې او یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږي


میاشتینۍ بکسې

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. میاشتینۍ بکسه انتخاب کړئ او د 1100دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. میاشتینۍ بکسه انتخاب کړئ او د 4200 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 5 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247*ډایل کړۍ.
 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 8 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ.

لګښت:

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
میاشتینۍ5247200 11000.18
میاشتینۍ 8247499 4,2000.25

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د247 شمېرې ته واستوئ او یا او یا #247* ډایل کړۍ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #64*789* ډایل کړئ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #62*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږيمونږ پوهېږو چې له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل تاسو لپاره ډېر مهم دي. له همدې امله مونږ درته د غږیزو اړیکو بکسې وړاندې کوو. یوه بیه ورکړئ او په مناسب لګښت له خپلو نږدې ملګرو سره د وصل کېدلو لپاره دقیقې ترلاسه کړئ. له خپلې خوښې سره سم له ورځنۍ، اوونیزې او میاشتینۍ بکسې څخه یوه بکسه غوره کړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو بکسو کې د ګډون کولو لپاره د خپلې خوښې لنډ کوډ د 247 شمېرې ته واستوئ اویا #247* ډایل کړۍ.

غږیزو اړیکو یو ساعته بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
یو ساعته 624710 500.20

د غږیزو اړیکو ورځنۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
ورڅنی 1 72475 80.63
ورڅنی 2 224725 850.29

د غږیزو اړیکو اوونیزې بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
اوونیزه2247100 4200.25
14 ورځنۍ 9247150 8500.18

د غږیزو اړیکو میاشتینۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
میاشتینۍ5247200 11000.18
میاشتینۍ 8247499 4,2000.25

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې او لیکلي پيغامونو یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږيد ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ او لیکلي پیغامونه واستوئ. ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 50 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 6 د 247 شمېرې ته واستوئ.

لګښت:

د غږیزو اړیکو او لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
یو ساعته624710 500.20

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ.
 • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.


د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 85 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 8 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 7 د 247 شمېرې ته واستوئ.

د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 2 د 247 شمېرې ته واستوئ.

لګښت:

د غږیزو اړیکو او لیکلو پیغامونو ورځنۍ بکسې

د غږیزو اړیکو ورځنۍ بکسې

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
ورڅنی 1 72475 80.63
ورڅنی 2 224725 850.29

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ.
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږيد ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. اوونیزه بکسه انتخاب کړئ او د 420 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. 14 ورځنۍ بکسه انتخاب کړئ او د 850 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه 4 کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 4 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا *247# ډایل کړۍ.
 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه 9 کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 9 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا *247# ډایل کړۍ.

لګښت:

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
اوونیزه2247100 4200.25
14 ورځنۍ 9247150 8500.18

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د247 شمېرې ته واستوئ او یا او یا *247# ډایل کړۍ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #25*789* ډایل کړئ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #88*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې او یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږيد ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. میاشتینۍ بکسه انتخاب کړئ او د 1100دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ. د ام ټي ان د غږیزو اړیکو له بکسو سره خبرې وکړئ. میاشتینۍ بکسه انتخاب کړئ او د 4200 دقیقو لپاره یوه بیه ورکړئ.

طریقه:

 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 5 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247*ډایل کړۍ.
 • د ام ټي ان د غږیزو اړیکو په بکسه کې ګډون وکړئ، په ساده ډول 8 د 247 شمېرې ته واستوئ او یا #247* ډایل کړۍ.

لګښت:

بکسې د فعالولو کمانډ لنډ کوډ ورځنی فیس (افغانۍ) وړیا دقیقې هره دقیقه لګښت
میاشتینۍ5247200 11000.18
میاشتینۍ 8247499 4,2000.25

د فعالولو او غیر فعالولو طریقې

 • د بکسې فعالولو لپاره د فعالولو کمانډ د247 شمېرې ته واستوئ او یا او یا #247* ډایل کړۍ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #64*789* ډایل کړئ
 • د وړیا دقیقو لیدلو لپاره #62*789* ډایل کړئ
 • د غیر فعالولو لپاره U د 247 شمېرې ته واستوئ
 • وړیا دقیقې یوازې له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته د اعتبار وړ دي.

ټولې بکسې په اتومات ډول بیا نوي کیږي