یو ساعته انټرنټي بکسه

د فعالولو طریقه:

 1. پېرودونکي کولی شي چې په پیغام پاڼه کې ۶۱ ولیکي او ۳۴۴ ته یې واستوي.

د بکسې انتخابول USSD

 • *344# ډایل کړئ
 • ۶ تڼۍ کېکاږئ
 • ۱ تڼۍ کېکاږئ

شرایط:

 • بکسه به ۰۰:۵۹:۵۹ اعتباري موده ولري.
 • یو ساعته بکسه به د بې ګڼه ګوڼې وختونو په ګډون پر ټولو بکسو لومړیتوب ولري. دا به ټولنیزې بکسې اغېزمنې نه کړي ځکه چې هغه اصل لومړیتوب لري.
 • پېرودونکی به د اعتباري مودې په ختمېدلو او د بکسې په مصرفولو سره خبر کړای شي.
 • که چېرې بکسه د اعتباري مودې له ختمېدلو څخه مخکې مصرف شي، د اعتباري مودې ختمېدنې پیغام به ونه لېږل شي.
 • پېرودونکي کولی شي په یوه وخت په مختلفو بکسو کې ګډون وکړي.
 • د څو مختلفو بکسو د ګډون په صورت کې به نوې کچه موجودې بکسې ته اضافه شي او د اعتبار موده به بیا ترتیب شي. د بکسې د اعتبار مودې تر ټولو ډېره کچه به له یو ساعت څخه زیاته نه شي.
 • پېرودونکي به وتوانیږي چې پاتې انټرنټ د عادي USSD او لیکلي پيغام له لارې د ډاټا د کرېډټ په پلټنې سره معلوم کړي.
 • د کرېډټ پلټنې له لورې ځوابي پیغام باید یوازې د هغو بکسو راپور ورکړي چې له صفر څخه زیات ارزښت لري.
 • دغه بکسه به یوازې د مخکې اداینې پېرودونکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي.
د انټرنټ د نورو بکسو ټول پارامیټرونه به په خپل حال پاتې شي.