بکسې

انټرنټ بکسې

ام ټي ان افغانستان پوهیږي چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي.

نوروګورئ

د لیکلو پیغامونو بکسې

ایا تاسو ډېر لیکلي پیغامونه استوئ؟ تاسو به زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسو سره د

نوروګورئ

غږیزې او د لیکلو پیغامونو بکسې

غږیزې او د لیکلو پیغامونو بکسې

نوروګورئ

ټولنیزه بکسه

د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي اوس کولی شي چې فیسبوک وکاروي او د ام ټي ان له لورې له ۶ نويو ټولنیزو بکسو سره پر ...

نوروګورئ

یو ساعته انټرنټي بکسه

د فعالولو طریقه

نوروګورئ