ام تی ان بلی

عمومي کتنه

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی سیمکارټ یوه نوې بکسه ده چېرې چې تاسو د ام ټي ان ټولو شمېرو ته دقیقه یوازې په ۲ افغانۍ او نورو داخلي شبکو ته دقیقه په ۴ افغانۍ خبرې کولی شئ. د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی سیمکارټ سره د ام ټي ان شمېرو ته په تر ټولو ټیټه بیه دقیقه په ۲ افغانۍ له خبرو کولو څخه خوند واخلئ.

کارول:

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسه کې ګډون لپاره د ام ټي ان تر ټولو نږدې څانګې ته ورشئ یا ۵۵۹ شمېرې ته د یو تش لیکلي پیغام په استولو سره خپله موجوده بکسه ام ټي ان بلی بکسې ته واړوئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

د سیمکارټ ثبتول اړین دي

لګښت:

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسه به لاندې ځانګړتیاوې ولريلګښت

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسه به لاندې ځانګړتیاوې ولري:

د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې به دقیقه ۲ افغانۍ لګښت ولري

نورو داخلي شمېرو ته اړیکې به دقیقه ۴ افغانۍ لګښت ولري

د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو ته هر لیکلی پیغام به ۲،۵ افغانۍ لګښت ولري.

موجود پېرودونکي به اختیار ولري چې دغې بکسې ته له کوم فیس ورکولو پرته واوړي د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی له سیمکارټ څخه ام ټي ان سلام ته د اوښتلو لګښت به ۲۵ افغانۍ وي.

زه څنګه کولی شم چې له خپل موجود پلان څخه د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته واوړم؟

یو تش لیکلی پیغام د ۵۵۹ لنډ کوډ ته واستوئ.

دغې بکسې ته د اوښتلو لګښت څومره دی؟

لاندې جدول له مختلفو بکسو څخه د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې او له بلې څخه نورو ته د اوښتلو طریقې تشرېح کوي:

ام ټي ان سلام په بازار کې اصلي بکسه ده او پېرودونکي کولی شي چې د اصلي بکسې له پېرودلو څخه وروسته د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته واوړي.

ځوابي پيغام:

د ثبت د جریان پیغام: ګرانه پېرودونکیه! د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته اوښتلو لپاره ستاسو غوښتنه په جریان کې ده، له ترسره کېدلو سره به تاسو ته خبر درکړل شي.

د بریالي اوښتلو پیغام: ګرانه پېرودونکیه! تاسو په بریالیتوب سره د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته تبدیل شوئ. له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته اړیکو لپاره تر ټولو ټيټې بیې او غوره ارزښت اضافه شوي خدمتونه ترلاسه کړئ.

د داخلي او نړیوالو اړیکو لپاره د تعرفې پلان څه دی؟

د ام ټي ان شمېرو او نورو داخلي شمېرو اړیکو لپاره لګښت د ۱۰ ثانیو پر بنسټ دی

د نړیوالو غږیزو اړیکو لګښت به د دقیقې پر بنسټ وي.

ټول VAS لپاره لګښت به په خپل حال پاتې شي.د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی سیمکارټ یوه نوې بکسه ده چېرې چې تاسو د ام ټي ان ټولو شمېرو ته دقیقه یوازې په ۲ افغانۍ او نورو داخلي شبکو ته دقیقه په ۴ افغانۍ خبرې کولی شئ. د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی سیمکارټ سره د ام ټي ان شمېرو ته په تر ټولو ټیټه بیه دقیقه په ۲ افغانۍ له خبرو کولو څخه خوند واخلئ.

کارول:

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسه کې ګډون لپاره د ام ټي ان تر ټولو نږدې څانګې ته ورشئ یا ۵۵۹ شمېرې ته د یو تش لیکلي پیغام په استولو سره خپله موجوده بکسه ام ټي ان بلی بکسې ته واړوئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

د سیمکارټ ثبتول اړین دي

لګښت:

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسه به لاندې ځانګړتیاوې ولري
د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسه به لاندې ځانګړتیاوې ولري:

د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې به دقیقه ۲ افغانۍ لګښت ولري

نورو داخلي شمېرو ته اړیکې به دقیقه ۴ افغانۍ لګښت ولري

د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو ته هر لیکلی پیغام به ۲،۵ افغانۍ لګښت ولري.

موجود پېرودونکي به اختیار ولري چې دغې بکسې ته له کوم فیس ورکولو پرته واوړي د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی له سیمکارټ څخه ام ټي ان سلام ته د اوښتلو لګښت به ۲۵ افغانۍ وي.

زه څنګه کولی شم چې له خپل موجود پلان څخه د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته واوړم؟

یو تش لیکلی پیغام د ۵۵۹ لنډ کوډ ته واستوئ.

دغې بکسې ته د اوښتلو لګښت څومره دی؟

لاندې جدول له مختلفو بکسو څخه د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې او له بلې څخه نورو ته د اوښتلو طریقې تشرېح کوي:

ام ټي ان سلام په بازار کې اصلي بکسه ده او پېرودونکي کولی شي چې د اصلي بکسې له پېرودلو څخه وروسته د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته واوړي.

ځوابي پيغام:

د ثبت د جریان پیغام: ګرانه پېرودونکیه! د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته اوښتلو لپاره ستاسو غوښتنه په جریان کې ده، له ترسره کېدلو سره به تاسو ته خبر درکړل شي.

د بریالي اوښتلو پیغام: ګرانه پېرودونکیه! تاسو په بریالیتوب سره د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی بکسې ته تبدیل شوئ. له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته اړیکو لپاره تر ټولو ټيټې بیې او غوره ارزښت اضافه شوي خدمتونه ترلاسه کړئ.

د داخلي او نړیوالو اړیکو لپاره د تعرفې پلان څه دی؟

د ام ټي ان شمېرو او نورو داخلي شمېرو اړیکو لپاره لګښت د ۱۰ ثانیو پر بنسټ دی

د نړیوالو غږیزو اړیکو لګښت به د دقیقې پر بنسټ وي.

ټول VAS لپاره لګښت به په خپل حال پاتې شي.