ام ټي ان اشنا

عمومي کتنه

مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ. په باوري توګه تاسو باید وتوانېږئ چې په کمه بیه ورسره خبرې وکړئ. دا په دقیق ډول هغه څه دي چې ام ټي ان اشنا یې تاسو ته درکوي. تاسو خپلې کورنۍ او ملګرو ته د کمښت درلودونکو بیو اړیکې ترلاسه کوئ. ​

لګښت

د بکسې لګښتs

​​75 افغانۍ​

د سیمکارټونو شمېر
2​​

په هر سیمکارټ کې لومړنی کرېډټ​

25 افغانۍ

وړیا انټرنټ (2G او 3G)​​

په هر سیمکارټ کې 15 ام بي​

 

 

 

د اړیکې ډول
د ګڼه ګوڼې وختونو لګښت

د بې ګڼه ګوڼې وختونو لګښت

د بکسې د غړو تر منځ اړیکې
1.5 افغانۍ/ دقیقه1.5 افغانۍ/ دقیقه
​​د بکسې د غړو تر منځ لیکلی پيغام

0.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام​

0.5 افغانۍ هر لیکلی پیغام​​​

د ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې

2.5 افغانۍ/ دقیقه​

2.5 افغانۍ/ دقیقه​

نورو داخلي شمېرو ته غږیزې اړیکې

3.5 افغانۍ/ دقیقه​

3.5 افغانۍ/ دقیقه

د ام ټي ان شمېرو ته لیکلی پیغام

2.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام

​1.75 افغانۍ هر لیکلی پيغام​

​نورو داخلي شمېرو ته لیکلی پیغام​2.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام​

2.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام​د کورنۍ بکسې غړي یو بل ته دقیقه په ۱،۵ افغانۍ اړیکه نیولی شي​​

د بکسې د غړو تر منځ هر لیکلی پیغام به ۰،۵ افغانۍ لګښت ولري

د کورنۍ بکسې غړي کولی شي چې د کورنۍ او ملګرو خدمت کې هم راجستر شي

د کورنۍ بکسې هر غړی کولی شي چې د خپلې کورنۍ او ملګرو په لست کې د ام ټي ان دوه نورې شمېرې اضافه کړي

د بکسې هر غړی کولی شي چې له نورو داخلي شبکو څخه یوازې یوه شمېره اضافه کړي او دقیقه په ۱،۵ افغانۍ ورسره اړیکې ونیسي.

غړي کولی شي چې له ۳۰ ورځو وروسته شمېرې حذق او د کورنۍ او ملګرو بله شمېره اضافه کړي

که چېرې تاسو بل پلان ته واوړئ، د کورنۍ او ملګرو شمېرې به بدلې نه شي

د بکسې د غړو تر منځ ټیټه بیه دقیقه ۱،۵ افغانۍ به بشپړه اونۍ شپه او ورځ د ګټې اخیستنې وړ وي.

هره شمېره به ۲۵ افغانۍ لومړنی کرېډټ ولري

د ۲۵ افغانیو لومړنی کرېډټ به د هر ډول اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي

د ۲۵ افغانیو لومړنی کرېډټ د مي ټو یو له لارې د لېږدېدلو وړ نه دی

لومړنی کرېډټ به ۱ افغانۍ په اصلي حساب او ۲۴ افغانۍ په وقف شوي حساب کې ووېشل شي.

په بکسه کې هره شمېره به ۱۵ ام بي وړیا انټرنټ ولري (2G او 3G)

د وړیا انټرنټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.

​د لومړنۍ کرېډټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.​
د کرېډټ معلومول

په وقف شوي حساب کې د لومړني کرېډټ معلومولو لپاره باید *78​​9*1#​ ډایل کړئ

د وړیا انټرنټ لیدلو لپاره باید پېرودونکي​ *78​​9*1# ډایل کړي. ​


مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ. په باوري توګه تاسو باید وتوانېږئ چې په کمه بیه ورسره خبرې وکړئ. دا په دقیق ډول هغه څه دي چې ام ټي ان اشنا یې تاسو ته درکوي. تاسو خپلې کورنۍ او ملګرو ته د کمښت درلودونکو بیو اړیکې ترلاسه کوئ. ​


د بکسې لګښتs

​​75 افغانۍ​

د سیمکارټونو شمېر
2​​

په هر سیمکارټ کې لومړنی کرېډټ​

25 افغانۍ

وړیا انټرنټ (2G او 3G)​​

په هر سیمکارټ کې 15 ام بي​

 

 

 

د اړیکې ډول
د ګڼه ګوڼې وختونو لګښت

د بې ګڼه ګوڼې وختونو لګښت

د بکسې د غړو تر منځ اړیکې
1.5 افغانۍ/ دقیقه1.5 افغانۍ/ دقیقه
​​د بکسې د غړو تر منځ لیکلی پيغام

0.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام​

0.5 افغانۍ هر لیکلی پیغام​​​

د ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې

2.5 افغانۍ/ دقیقه​

2.5 افغانۍ/ دقیقه​

نورو داخلي شمېرو ته غږیزې اړیکې

3.5 افغانۍ/ دقیقه​

3.5 افغانۍ/ دقیقه

د ام ټي ان شمېرو ته لیکلی پیغام

2.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام

​1.75 افغانۍ هر لیکلی پيغام​

​نورو داخلي شمېرو ته لیکلی پیغام​2.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام​

2.5 افغانۍ هر لیکلی پيغام​د کورنۍ بکسې غړي یو بل ته دقیقه په ۱،۵ افغانۍ اړیکه نیولی شي​​

د بکسې د غړو تر منځ هر لیکلی پیغام به ۰،۵ افغانۍ لګښت ولري

د کورنۍ بکسې غړي کولی شي چې د کورنۍ او ملګرو خدمت کې هم راجستر شي

د کورنۍ بکسې هر غړی کولی شي چې د خپلې کورنۍ او ملګرو په لست کې د ام ټي ان دوه نورې شمېرې اضافه کړي

د بکسې هر غړی کولی شي چې له نورو داخلي شبکو څخه یوازې یوه شمېره اضافه کړي او دقیقه په ۱،۵ افغانۍ ورسره اړیکې ونیسي.

غړي کولی شي چې له ۳۰ ورځو وروسته شمېرې حذق او د کورنۍ او ملګرو بله شمېره اضافه کړي

که چېرې تاسو بل پلان ته واوړئ، د کورنۍ او ملګرو شمېرې به بدلې نه شي

د بکسې د غړو تر منځ ټیټه بیه دقیقه ۱،۵ افغانۍ به بشپړه اونۍ شپه او ورځ د ګټې اخیستنې وړ وي.

هره شمېره به ۲۵ افغانۍ لومړنی کرېډټ ولري

د ۲۵ افغانیو لومړنی کرېډټ به د هر ډول اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي

د ۲۵ افغانیو لومړنی کرېډټ د مي ټو یو له لارې د لېږدېدلو وړ نه دی

لومړنی کرېډټ به ۱ افغانۍ په اصلي حساب او ۲۴ افغانۍ په وقف شوي حساب کې ووېشل شي.

په بکسه کې هره شمېره به ۱۵ ام بي وړیا انټرنټ ولري (2G او 3G)

د وړیا انټرنټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.

​د لومړنۍ کرېډټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.​

په وقف شوي حساب کې د لومړني کرېډټ معلومولو لپاره باید *78​​9*1#​ ډایل کړئ

د وړیا انټرنټ لیدلو لپاره باید پېرودونکي​ *78​​9*1# ډایل کړي. ​