ام ټي ان سلام

عمومي کتنه

ام ټي ان سلام تاسو ته ستاسو له هیلو څخه ډېر څه درکوي. د ام ټي ان د ورځې او شپې له تر ټولو ټیټو بیو سره تاسو کولی شئ چې ډېرې خبرې وکړئ، ډېره سپما وکړئ او له ام ټي ان سلام سره ټوله شپه او ورځ له خپلې کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې شئ.

پوښتنې

ایا زه کولی شم چې له ۵۰ افغانیو کرېډټ څخه نورو داخلي او نړیوالو شمېرو سره اړیکو نیولو لپاره ګټه واخلم؟

هو، په سیمکارټ کې ۵۰ افغانۍ کرېډټ هر ډول اړیکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دي.

ایا زه به وکړای شم چې نورو وړاندیزونو ته لاسرسی ولرم؟

هو، ام ټي ان سلام د ام ټي ان افغانستان د ټولو خدمتونو او نوي اعلان شوو وړاندیزو اسانتیا لري لکه نړیوال وړاندیزونه، د حج وړاندیز او نور.

د ام ټي ان سلام بکسې لګښت څه ډول دی؟

لګښت د ۱۵ ثانیو پر بنسټ د پلي کېدو وړ دی.

لګښت:

د سیمکارټ بکسې بیه ۷۵ افغانۍ او ۵۰ افغانۍ کرېډټ لري.

د ام ټولو شمېرو سره اړیکه دقیقه په ۳ افغانۍ ده.

د نورو داخلي شبکو شمېرو سره اړیکه دقیقه په ۳ افغانۍ ده.

د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو ته هر لیکلی پيغام ۲،۵ افغانۍ لګښت لري.

ام ټي ان سلام تاسو ته ستاسو له هیلو څخه ډېر څه درکوي. د ام ټي ان د ورځې او شپې له تر ټولو ټیټو بیو سره تاسو کولی شئ چې ډېرې خبرې وکړئ، ډېره سپما وکړئ او له ام ټي ان سلام سره ټوله شپه او ورځ له خپلې کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې شئ.


ایا زه کولی شم چې له ۵۰ افغانیو کرېډټ څخه نورو داخلي او نړیوالو شمېرو سره اړیکو نیولو لپاره ګټه واخلم؟

هو، په سیمکارټ کې ۵۰ افغانۍ کرېډټ هر ډول اړیکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دي.

ایا زه به وکړای شم چې نورو وړاندیزونو ته لاسرسی ولرم؟

هو، ام ټي ان سلام د ام ټي ان افغانستان د ټولو خدمتونو او نوي اعلان شوو وړاندیزو اسانتیا لري لکه نړیوال وړاندیزونه، د حج وړاندیز او نور.

د ام ټي ان سلام بکسې لګښت څه ډول دی؟

لګښت د ۱۵ ثانیو پر بنسټ د پلي کېدو وړ دی.

لګښت:

د سیمکارټ بکسې بیه ۷۵ افغانۍ او ۵۰ افغانۍ کرېډټ لري.

د ام ټولو شمېرو سره اړیکه دقیقه په ۳ افغانۍ ده.

د نورو داخلي شبکو شمېرو سره اړیکه دقیقه په ۳ افغانۍ ده.

د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو ته هر لیکلی پيغام ۲،۵ افغانۍ لګښت لري.