ام ټي ان مکمل

عمومي کتنه

ایا غواړئ چې د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو سره اړیکو ته مو ډېر ارزښت ورکړئ؟ ام ټي ان مکمل د اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د په زړه پورې بیو په درکولو سره ستاسو په خدمت کې دی. له ام ټي ان مکمل سره په مناسبه بیه له اړیکو څخه خوند واخلئ.

طریقه

موجود ګډونوال کولی شي چې د ۱۵ افغانیو لګښت په بدل کې د ۷۷۴ شمېرې ته د یو تش لیکلي پیغام په استولو سره ام ټي ان مکمل ته واوړي.

شرایط

 • لګښت د ۱۵ ثانیو پر بنسټ دی.
 • د کورنۍ او ملګرو شمېرو لپاره لګښت د ۱۵ ثانیو پر بنسټ دی.
 • ګډونوال کولی شي چې د خپلې کورنۍ او ملګرو لست ته د ام ټي ان ۳ نورې شمېرې اضافه کړي
 • غړي کولی شي چې خپلې شمېرې بدلې کړي او له ۳۰ ورځو وروسته د کورنۍ او ملګرو بله شمېره اضافه کړي.
 • د ۵۰ افغانیو لومړنی کرېډټ به د هر ډول غږیزو اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي.
 • د ۵۰ افغانیو لومړنی کرېډت د Me2U یا بلې لارې د لېږدېدلو وړ نه دی
 • بکسه به ۱۵ ام بي وړیا انټرنټ ولري (2G او 3G)
 • د وړیا انټرنټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.
 • د لومړنۍ کرېډټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۷۵ ورځو پورې ده.
 • د کرېډټ کارټ او برېښنايي حساب زیاتونې قوانین د موجود ام ټي ان سلام په څېر د پلي کېدو وړ دي.
 • که یو پېرودونکی له مخکې اداینې څخه وروسته اداینې ته اوړي، د تعرفې موجود پلان او د کورنۍ او ملګرو خدمت به له لاسه ورکړي.
 • د راجستریشن او نورو سوداګریزو قوانینو په ګډون د کورنۍ او ملګرو قوانین به پلي شي
 • له لومړۍ اړیکې وروسته د ټولو کړنو (اضافه کول، ختمول، د کورنۍ او ملګرو لست جوړول) اجازه لري.
 • د لومړۍ اړیکې نېټه به د شمېرې د راجستریشن د نېټې په توګه وګڼل شي
 • موجود ګډونوال کولی شي چې د ۷۷۴ شمېرې ته د یو تش لیکلي پیغام په استولو سره ام ټي ان مکمل ته واوړي.
 • له بریالي اوړېدلو څخه وروسته به ورڅخه ۱۵ افغانۍ لګښت وګرځول شي.لګښت

د بکسې بیه: ۵۰ افغانۍ

د سیمکارټونو شمېر: یو

لومړنی کرېډټ: ۵۰ افغانۍ


د اړیکې ډولد ګڼه ګوڼې وختونو لګښتونهد بې ګڼه ګوڼې وختونو لګښتونه
د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې۲ افغانۍ/ دقیقه۲ افغانۍ/ دقیقه
نورو داخلي شمېرو ته اړیکې۳ افغانۍ/ دقیقه۳ افغانۍ/ دقیقه
نورو داخلي شمېرو ته لیکلی پیغام۲،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام۲،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام
د کورنۍ او ملګرو ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې*۱،۵ افغانۍ/ دقیقه۱،۵ افغانۍ/ دقیقه
د کورنۍ او ملګرو نورو داخلي شمېرو ته غږیزې اړیکې**۲،۵ افغانۍ/ دقیقه۲،۵ افغانۍ/ دقیقه
د کورنۍ او ملګرو ام ټي ان شمېرو ته لیکلی پيغام۰،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام۰،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام
داخلي شمېرو ته لیکلی پيغام۲،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام۱،۷۵ افغانۍ هر لیکلی پيغامایا غواړئ چې د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو سره اړیکو ته مو ډېر ارزښت ورکړئ؟ ام ټي ان مکمل د اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د په زړه پورې بیو په درکولو سره ستاسو په خدمت کې دی. له ام ټي ان مکمل سره په مناسبه بیه له اړیکو څخه خوند واخلئ.


موجود ګډونوال کولی شي چې د ۱۵ افغانیو لګښت په بدل کې د ۷۷۴ شمېرې ته د یو تش لیکلي پیغام په استولو سره ام ټي ان مکمل ته واوړي.


 • لګښت د ۱۵ ثانیو پر بنسټ دی.
 • د کورنۍ او ملګرو شمېرو لپاره لګښت د ۱۵ ثانیو پر بنسټ دی.
 • ګډونوال کولی شي چې د خپلې کورنۍ او ملګرو لست ته د ام ټي ان ۳ نورې شمېرې اضافه کړي
 • غړي کولی شي چې خپلې شمېرې بدلې کړي او له ۳۰ ورځو وروسته د کورنۍ او ملګرو بله شمېره اضافه کړي.
 • د ۵۰ افغانیو لومړنی کرېډټ به د هر ډول غږیزو اړیکو، لیکلو پیغامونو او انټرنټ لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي.
 • د ۵۰ افغانیو لومړنی کرېډت د Me2U یا بلې لارې د لېږدېدلو وړ نه دی
 • بکسه به ۱۵ ام بي وړیا انټرنټ ولري (2G او 3G)
 • د وړیا انټرنټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۳۰ ورځو پورې ده.
 • د لومړنۍ کرېډټ د اعتبار موده له لومړۍ اړیکې څخه وروسته تر ۷۵ ورځو پورې ده.
 • د کرېډټ کارټ او برېښنايي حساب زیاتونې قوانین د موجود ام ټي ان سلام په څېر د پلي کېدو وړ دي.
 • که یو پېرودونکی له مخکې اداینې څخه وروسته اداینې ته اوړي، د تعرفې موجود پلان او د کورنۍ او ملګرو خدمت به له لاسه ورکړي.
 • د راجستریشن او نورو سوداګریزو قوانینو په ګډون د کورنۍ او ملګرو قوانین به پلي شي
 • له لومړۍ اړیکې وروسته د ټولو کړنو (اضافه کول، ختمول، د کورنۍ او ملګرو لست جوړول) اجازه لري.
 • د لومړۍ اړیکې نېټه به د شمېرې د راجستریشن د نېټې په توګه وګڼل شي
 • موجود ګډونوال کولی شي چې د ۷۷۴ شمېرې ته د یو تش لیکلي پیغام په استولو سره ام ټي ان مکمل ته واوړي.
 • له بریالي اوړېدلو څخه وروسته به ورڅخه ۱۵ افغانۍ لګښت وګرځول شي.
د بکسې بیه: ۵۰ افغانۍ

د سیمکارټونو شمېر: یو

لومړنی کرېډټ: ۵۰ افغانۍ


د اړیکې ډولد ګڼه ګوڼې وختونو لګښتونهد بې ګڼه ګوڼې وختونو لګښتونه
د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې۲ افغانۍ/ دقیقه۲ افغانۍ/ دقیقه
نورو داخلي شمېرو ته اړیکې۳ افغانۍ/ دقیقه۳ افغانۍ/ دقیقه
نورو داخلي شمېرو ته لیکلی پیغام۲،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام۲،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام
د کورنۍ او ملګرو ام ټي ان شمېرو ته غږیزې اړیکې*۱،۵ افغانۍ/ دقیقه۱،۵ افغانۍ/ دقیقه
د کورنۍ او ملګرو نورو داخلي شمېرو ته غږیزې اړیکې**۲،۵ افغانۍ/ دقیقه۲،۵ افغانۍ/ دقیقه
د کورنۍ او ملګرو ام ټي ان شمېرو ته لیکلی پيغام۰،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام۰،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام
داخلي شمېرو ته لیکلی پيغام۲،۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام۱،۷۵ افغانۍ هر لیکلی پيغام