د ام ټي ان د کورنۍ او ملګرو خدمت

عمومي کتنه

مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ. په باوري توګه تاسو باید وتوانېږئ چې په کمه بیه ورسره خبرې وکړئ. دا په دقیق ډول هغه څه دي چې ام ټي ان اشنا یې تاسو ته درکوي. تاسو خپلې کورنۍ او ملګرو ته د کمښت درلودونکو بیو اړیکې ترلاسه کوئ.

طریقه

د کورنۍ او ملګرو په خدمت کې د وړیا ثبتېدنې لپاره په پیغام پاڼه کې REG ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ یا  #۱۶۶* ډایل کړئ او یا هم ۱۶۶ ډایل او غږیزې لارښوونې تعقیب کړئ. هغه څلور شمېرې انتخاب کړئ چې تاسو ورسره تر ټولو ډېرې اړیکې نیسئ او تاسو به ورسره هر وخت د اړیکو نیولو یا لیکلو پیغامونو استولو لپاره ځانګړې ټیټه شوې بیه ترلاسه کړئ. تاسو کولای شئ چې د ام ټي ان ۳ شمېرې او د نورو داخلي شبکو ۱ شمېره د کورنۍ او ملګرو په توګه اضافه کړئ او له ټیټو شوو بیو څخه خوند واخلئ.

د کورنۍ او ملګرو شمېرې اضافه کولو لپاره:

 • ADD<space><F&F Number> ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.
 • بېلګه: په پیغام پاڼه کې ADD  77xxxxxxx ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.

ځوابي پیغام:

 • تاسو په بریالیتوب سره <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړه.

لا دمخه اضافه شوې:

 • تاسو لا دمخه د <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړې ده.

 

 

له حد څخه زیاتې شمېرې اضافه کول

 • تاسو نه شئ کولی چې <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړئ، تاسو د خپلو شمېرو اضافه کولو حد پوره کړی دی.

ناسمه شمېره

 • تاسو نه شئ کولی چې د <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړئ. په مهربانۍ سره د ام ټي ان د اعتباري ګډونوال شمېره دننه کړئ.

د جریان پیغام:

 • ستاسو ثبتېدنه په جریان کې ده، تاسو به ډېر ژر د لیکلي پیغام له لارې تصدیق ترلاسه کړئ.

مؤقت نه لاسرسی:

 • سیستم د مؤقت وخت لپاره د لاسرسي وړ نه دی. په مهربانۍ سره وروسته بیا هڅه وکړئ.

د شمېرې اضافه کولو ناکامي:

 • فعالول ترسره نه شول. په مهربانۍ سره وروسته بیا هڅه وکړئ.
 • د اضافه شوو شمېرو د لست لیدل:
 • LIST ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.
 • ځوابي پیغام:
 • تاسو د کورنۍ او ملګرو په لست کې 077xxxxxxx، 077xxxxxxx او 077xxxxxxx شمېرې لرئ.
 • د کورنۍ او ملګرو شمېرې ختمولو لپاره:
 • په پیغام پاڼه کې DEL، ورپسې شمېره ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.

لګښت

د اړیکې لګښتافغانۍلګښت
د کورنۍ او ملګرو د ام ټي ان شمېرې۱،۵ افغانۍ/ دقیقهلګښت د دقیقې پر بنسټ
د کورنۍ او ملګرو د نورو شبکو شمېرې۲،۵ افغانۍ/ دقیقهلګښت د دقیقې پر بنسټ

 

لیکلی پیغامافغانۍلګښت
د کورنۍ او ملګرو د ام ټي ان شمېرې۰،۵ افغانۍهر لیکلی پيغام پر بنسټ


د کورنۍ او ملګرو د نورو شبکو شمېرې ته لیکلی پیغام ۲،۵ افغانۍ لګښت ولري.مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ. په باوري توګه تاسو باید وتوانېږئ چې په کمه بیه ورسره خبرې وکړئ. دا په دقیق ډول هغه څه دي چې ام ټي ان اشنا یې تاسو ته درکوي. تاسو خپلې کورنۍ او ملګرو ته د کمښت درلودونکو بیو اړیکې ترلاسه کوئ.


د کورنۍ او ملګرو په خدمت کې د وړیا ثبتېدنې لپاره په پیغام پاڼه کې REG ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ یا  #۱۶۶* ډایل کړئ او یا هم ۱۶۶ ډایل او غږیزې لارښوونې تعقیب کړئ. هغه څلور شمېرې انتخاب کړئ چې تاسو ورسره تر ټولو ډېرې اړیکې نیسئ او تاسو به ورسره هر وخت د اړیکو نیولو یا لیکلو پیغامونو استولو لپاره ځانګړې ټیټه شوې بیه ترلاسه کړئ. تاسو کولای شئ چې د ام ټي ان ۳ شمېرې او د نورو داخلي شبکو ۱ شمېره د کورنۍ او ملګرو په توګه اضافه کړئ او له ټیټو شوو بیو څخه خوند واخلئ.

د کورنۍ او ملګرو شمېرې اضافه کولو لپاره:

 • ADD<space><F&F Number> ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.
 • بېلګه: په پیغام پاڼه کې ADD  77xxxxxxx ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.

ځوابي پیغام:

 • تاسو په بریالیتوب سره <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړه.

لا دمخه اضافه شوې:

 • تاسو لا دمخه د <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړې ده.

 

 

له حد څخه زیاتې شمېرې اضافه کول

 • تاسو نه شئ کولی چې <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړئ، تاسو د خپلو شمېرو اضافه کولو حد پوره کړی دی.

ناسمه شمېره

 • تاسو نه شئ کولی چې د <77xxxxxxx> شمېره د کورنۍ او ملګرو د شمېرې په توګه اضافه کړئ. په مهربانۍ سره د ام ټي ان د اعتباري ګډونوال شمېره دننه کړئ.

د جریان پیغام:

 • ستاسو ثبتېدنه په جریان کې ده، تاسو به ډېر ژر د لیکلي پیغام له لارې تصدیق ترلاسه کړئ.

مؤقت نه لاسرسی:

 • سیستم د مؤقت وخت لپاره د لاسرسي وړ نه دی. په مهربانۍ سره وروسته بیا هڅه وکړئ.

د شمېرې اضافه کولو ناکامي:

 • فعالول ترسره نه شول. په مهربانۍ سره وروسته بیا هڅه وکړئ.
 • د اضافه شوو شمېرو د لست لیدل:
 • LIST ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.
 • ځوابي پیغام:
 • تاسو د کورنۍ او ملګرو په لست کې 077xxxxxxx، 077xxxxxxx او 077xxxxxxx شمېرې لرئ.
 • د کورنۍ او ملګرو شمېرې ختمولو لپاره:
 • په پیغام پاڼه کې DEL، ورپسې شمېره ولیکئ او ۱۶۶ ته یې واستوئ.


د اړیکې لګښتافغانۍلګښت
د کورنۍ او ملګرو د ام ټي ان شمېرې۱،۵ افغانۍ/ دقیقهلګښت د دقیقې پر بنسټ
د کورنۍ او ملګرو د نورو شبکو شمېرې۲،۵ افغانۍ/ دقیقهلګښت د دقیقې پر بنسټ

 

لیکلی پیغامافغانۍلګښت
د کورنۍ او ملګرو د ام ټي ان شمېرې۰،۵ افغانۍهر لیکلی پيغام پر بنسټ


د کورنۍ او ملګرو د نورو شبکو شمېرې ته لیکلی پیغام ۲،۵ افغانۍ لګښت ولري.