د مخکې اداینې پلانونه

ام ټي ان اشنا

مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ...

نوروګورئ

ام تی ان بلی

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی سیمکارټ یوه نوې بکسه ده چېرې چې تاسو د ام ټي ان ...

نوروګورئ

ام ټي ان مکمل

ایا غواړئ چې د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو سره اړیکو ته مو ډېر ارزښت ورکړئ؟

نوروګورئ

ام ټي ان اسان بکسه

د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي اوس کولی شي چې فیسبوک وکاروي ا

نوروګورئ

د ام ټي ان د کورنۍ او ملګرو خدمت

مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ.

نوروګورئ

ام ټي ان سلام

ام ټي ان سلام تاسو ته ستاسو له هیلو څخه ډېر څه درکوي. د ام ټي ان د ورځې او شپې له تر ...

نوروګورئ