شپني وړاندیز

شپني وړاندیز

 د ام ټي ان له نوي شپني وړاندیز سره د ام ټي ان د مخکې او وروسته اداینې پیرودونکي کولای شي د شپې له 10:00 څخه د سهار تر 6:00 بجو پورې د ام ټي ان له شمېرو سره وړیا اړیکې ونیسي.

له دغه وړاندیز څخه د ګټې اخیستني له پاره ‹1› د 10 افغانیو په بدل کې د ۱۲۱۲ شمېرې ته واستوئ.

 دغه وړاندیز هره ورځ په اتومات ډول بیا نوی کېږي او ورځنی فیس د پیرودونکي له حساب څخه ګرځول کېږي.


پوښتنې

 

د ام ټي ان افغانستان د بې ګڼه ګوڼې وخت نوی وړاندیز څه دی؟

له دغه وړاندیز سره به د مخکې اداینې او وروسته اداینې پېرودونکي وتوانیږي چې د شپې له 10 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې یوازې په 10 افغانۍ د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې ونیسي.

دغه وړاندیز لپاره څوک مستحق دي؟

د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې ټول پېرودونکي دغه وړاندیز لپاره مستحق دي. 

دغه وړاندیز کې د ګډون کولو طریقه څه ده؟

په پیغام پاڼه کې 1 ولیکئ او 1212 شمېرې ته یې واستوئ.

د ګډون لګښت څومره دی؟

په وړاندیز کې له ګډون کولو وروسته به ستاسو له حساب څخه 10 افغانۍ د ګډون فیس وګرځول شي. ورځنی فیس په اتومات ډول د بیا نوي کېدو وړ دی.

لګښت یې څه ډول دی؟

لګښت یې د هرې دقیقې پر بنسټ دی.

ایا دغه وړاندیز د ام ټي ان افغانستان ټولو ګډونوالو لپاره موجود دی؟

نه، دغه وړاندیز یوازې د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پېرودونکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی. 

ایا دغه وړاندیز نورو داخلي شمېرو ته د اړیکو نیولو لپاره هم د ګټې اخیستنې وړ دی.؟

نه، دغه وړاندیز یوازې د ام ټي ان شمېرو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی.

په دغه وړاندیز کې د ګډون ختمولو طریقه څه ده؟

د دغه وړاندیز د ګډون ختمولو لپاره په پیغام پاڼه کې U ولیکئ او ۱۲۱۲ شمېرې ته یې واستوئ.  د ام ټي ان له نوي شپني وړاندیز سره د ام ټي ان د مخکې او وروسته اداینې پیرودونکي کولای شي د شپې له 10:00 څخه د سهار تر 6:00 بجو پورې د ام ټي ان له شمېرو سره وړیا اړیکې ونیسي.

له دغه وړاندیز څخه د ګټې اخیستني له پاره ‹1› د 10 افغانیو په بدل کې د ۱۲۱۲ شمېرې ته واستوئ.

 دغه وړاندیز هره ورځ په اتومات ډول بیا نوی کېږي او ورځنی فیس د پیرودونکي له حساب څخه ګرځول کېږي. 

د ام ټي ان افغانستان د بې ګڼه ګوڼې وخت نوی وړاندیز څه دی؟

له دغه وړاندیز سره به د مخکې اداینې او وروسته اداینې پېرودونکي وتوانیږي چې د شپې له 10 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې یوازې په 10 افغانۍ د ام ټي ان شمېرو ته اړیکې ونیسي.

دغه وړاندیز لپاره څوک مستحق دي؟

د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې ټول پېرودونکي دغه وړاندیز لپاره مستحق دي. 

دغه وړاندیز کې د ګډون کولو طریقه څه ده؟

په پیغام پاڼه کې 1 ولیکئ او 1212 شمېرې ته یې واستوئ.

د ګډون لګښت څومره دی؟

په وړاندیز کې له ګډون کولو وروسته به ستاسو له حساب څخه 10 افغانۍ د ګډون فیس وګرځول شي. ورځنی فیس په اتومات ډول د بیا نوي کېدو وړ دی.

لګښت یې څه ډول دی؟

لګښت یې د هرې دقیقې پر بنسټ دی.

ایا دغه وړاندیز د ام ټي ان افغانستان ټولو ګډونوالو لپاره موجود دی؟

نه، دغه وړاندیز یوازې د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پېرودونکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی. 

ایا دغه وړاندیز نورو داخلي شمېرو ته د اړیکو نیولو لپاره هم د ګټې اخیستنې وړ دی.؟

نه، دغه وړاندیز یوازې د ام ټي ان شمېرو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی.

په دغه وړاندیز کې د ګډون ختمولو طریقه څه ده؟

د دغه وړاندیز د ګډون ختمولو لپاره په پیغام پاڼه کې U ولیکئ او ۱۲۱۲ شمېرې ته یې واستوئ.