ډېرې خبرې وکړئ

عمومي کتنه

ام ټي ان پوهیږي چې تاسو ته له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل څومره مهم دي. له همدې امله درته د ډېرو خبرو کولو وړاندیز درکوي. د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پېرودونکي کولی شي چې له لومړۍ دقیقې څخه وروسته دقیقه په ۰،۵ افغانۍ له اوږدو خبرو کولو خوند واخلي.
طریقه

لومړۍ دقیقه به عادي لګښت ولري او په همدې اړیکه کې ورپسې دقیقې به هره دقیقه ۰،۵ افغانۍ لګښت ولري.
په دغه وړاندیز کې د ګډون لپاره یو تش لیکلی پیغام د ۸۸۹ شمېرې ته واستوئ.

لګښت

د راجستر کېدلو په صورت کې به ستاسو له حساب څخه ۲ افغانۍ د ورځني فیس په توګه وګرځول شي. ورځنی فیس اتومات نوی کیږي او هره ورځ به ستاسو له حساب څخه وګرځول شي.

پوښتنې

زه په دغه وړاندیز کې څنګه راجستر کېدلی شم؟

یو تش لیکلی پيغام د ۸۸۹ شمېرې ته واستوئ.

 

د راجستریشن فیس څومره دی؟

۲ افغانۍ به ستاسو له حساب څخه د ورځني فیس په توګه وګرځول شي او له هرو ۲۴ ساعتونو وروسته به په اتومات ډول بیا نوی شي.

 

زه څنګه کولی شم چې په دغه وړاندیز کې غیر راجستر شم؟

د غیر راجستر کولو لپاره په پیغام پاڼه کې U ولیکئ او ۸۸۹ شمېرې ته یې واستوئ. دغه عملیه وړیا ده.

 

که زه ورځنی فیس ورنه کړم څه به پیښ شي؟

تاسو به ۲۴ ساعته وروسته په اتومات ډول له دغه وړاندیز څخه غیر راجستر شئ.

 

د لومړۍ دقیقې لګښت څومره دی؟

دا ستاسو د موجودې تعرفې په پلان پورې اړه لري.

 

ورځنی فیس به څه وخت وګرځول شي؟

ورځنی فیس به د راجستریشن له وخت څخه ۲۴ ساعته وروسته ستاسو له حساب څخه وګرځول شي.ام ټي ان پوهیږي چې تاسو ته له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل څومره مهم دي. له همدې امله درته د ډېرو خبرو کولو وړاندیز درکوي. د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پېرودونکي کولی شي چې له لومړۍ دقیقې څخه وروسته دقیقه په ۰،۵ افغانۍ له اوږدو خبرو کولو خوند واخلي.

لومړۍ دقیقه به عادي لګښت ولري او په همدې اړیکه کې ورپسې دقیقې به هره دقیقه ۰،۵ افغانۍ لګښت ولري.
په دغه وړاندیز کې د ګډون لپاره یو تش لیکلی پیغام د ۸۸۹ شمېرې ته واستوئ.


د راجستر کېدلو په صورت کې به ستاسو له حساب څخه ۲ افغانۍ د ورځني فیس په توګه وګرځول شي. ورځنی فیس اتومات نوی کیږي او هره ورځ به ستاسو له حساب څخه وګرځول شي.


زه په دغه وړاندیز کې څنګه راجستر کېدلی شم؟

یو تش لیکلی پيغام د ۸۸۹ شمېرې ته واستوئ.

 

د راجستریشن فیس څومره دی؟

۲ افغانۍ به ستاسو له حساب څخه د ورځني فیس په توګه وګرځول شي او له هرو ۲۴ ساعتونو وروسته به په اتومات ډول بیا نوی شي.

 

زه څنګه کولی شم چې په دغه وړاندیز کې غیر راجستر شم؟

د غیر راجستر کولو لپاره په پیغام پاڼه کې U ولیکئ او ۸۸۹ شمېرې ته یې واستوئ. دغه عملیه وړیا ده.

 

که زه ورځنی فیس ورنه کړم څه به پیښ شي؟

تاسو به ۲۴ ساعته وروسته په اتومات ډول له دغه وړاندیز څخه غیر راجستر شئ.

 

د لومړۍ دقیقې لګښت څومره دی؟

دا ستاسو د موجودې تعرفې په پلان پورې اړه لري.

 

ورځنی فیس به څه وخت وګرځول شي؟

ورځنی فیس به د راجستریشن له وخت څخه ۲۴ ساعته وروسته ستاسو له حساب څخه وګرځول شي.