یو ساعته انټرنټ بکسه

د فعالولو طریقه:

1. پېرودونکي کولی شي چې په پیغام پاڼه کې ۶۱ ولیکي او ۳۴۴ ته یې واستوي.

د بکسې انتخابول (USSD)

 •     *۳۴۴# ډایل کړئ
      ۶ تڼۍ کېکاږئ
      ۱ تڼۍ کېکاږئ

شرایط:

 •     بکسه به ۰۰:۵۹:۵۹ اعتباري موده ولري.
 •   یو ساعته بکسه به د بې ګڼه ګوڼې وختونو په ګډون پر ټولو بکسو لومړیتوب ولري. دا به ټولنیزې بکسې اغېزمنې نه کړي ځکه چې هغه اصل لومړیتوب لري.
 •    پېرودونکی به د اعتباري مودې په ختمېدلو او د بکسې په مصرفولو سره خبر کړای شي.
 •     که چېرې بکسه د اعتباري مودې له ختمېدلو څخه مخکې مصرف شي، د اعتباري مودې ختمېدنې پیغام به ونه لېږل شي.
 •    پېرودونکي ته د څو مختلفو ګډونونو اجازه ورکړل شي.
 •    څو مختلفو بکسو د ګډون په صورت کې به نوې کچه موجودې بکسې ته اضافه شي او د اعتبار موده به بیا ترتیب شي. د بکسې د اعتبار مودې تر ټولو ډېره کچه به له یو ساعت څخه زیاته نه شي.
 •     پېرودونکي به وتوانیږي چې پاتې انټرنټ د عادي USSD او لیکلي پيغام له لارې د ډاټا د کرېډټ په پلټنې سره معلوم کړي.
 •     د کرېډټ پلټنې له لورې ځوابي پیغام باید یوازې د هغو بکسو راپور ورکړي چې له صفر څخه زیات ارزښت لري.
 •     دغه بکسه به یوازې د مخکې اداینې پېرودونکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ وي.

د انټرنټ د نورو بکسو ټول پارامیټرونه به په خپل حال پاتې شي.