وروستي وړاندیزونه

ډېرې خبرې وکړئ

پوهیږي چې تاسو ته له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل

نوروګورئ

شپني وړاندیز

د بې ګڼه ګوڼې وخت نوی وړاندیز به د ام ټي ان افغانستان د مخکې ...

نوروګورئ

یو ساعته انټرنټ بکسه

دونکي کولی شي چې په پیغام پاڼه کې ۶۱ ولیکي او ۳۴۴ ته یې واستوي

نوروګورئ