د جمعې ورځې کمښت لرونکي ساعتونه

عمومي کتنه

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده. اوس تاسو کولی شئ چې زمونږ د جمعې ورځې د کمښت درلودونکو وړاندیزونو سره هره د جمعې د ورځې په څېر احساس وکړئ. له دغو وړاندیزونو سره تاسو کولی شئ چې د ام ټي ان ټولو شمېرو ته د سهار له ۶ بجو څخه د مازیګر تر ۴ بجو پورې په ټيټه بیه دقیقه په ۰،۲ افغانۍ له ۱۰ افغانیو ورځني فیس سره خبرې وکړئ.

طریقه

د راجستر کولو لپاره یو تش لیکلی پیغام د ۶۴۱ لنډ کوډ ته واستوئ.

لګښت:

د خدمت فیس ۱۰ افغانۍ دی.

شرایط

  • دغه وړاندیز به له ګډون کولو څخه وروسته د ګټې اخیستنې وړ وي او یوازې د مخکې اداینې پېرودونکو لپاره به اعتبار ولري.
  • ۱۰ افغانۍ به د خدمت د فیس په توګه وګرځول شي
  • د دغو اړیکو لګښت به د دقیقې پر بنسټ وي
  • دغه وړاندیز به د سهار له ۶ بجو څخه د مازیګر تر ۴ بجو پورې د اعتبار وړ وي.

دغه وړاندیز به یوازې د ام ټي ان شمېرو لپاره د اعتبار وړ وي.


د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده. اوس تاسو کولی شئ چې زمونږ د جمعې ورځې د کمښت درلودونکو وړاندیزونو سره هره د جمعې د ورځې په څېر احساس وکړئ. له دغو وړاندیزونو سره تاسو کولی شئ چې د ام ټي ان ټولو شمېرو ته د سهار له ۶ بجو څخه د مازیګر تر ۴ بجو پورې په ټيټه بیه دقیقه په ۰،۲ افغانۍ له ۱۰ افغانیو ورځني فیس سره خبرې وکړئ.


د راجستر کولو لپاره یو تش لیکلی پیغام د ۶۴۱ لنډ کوډ ته واستوئ.

لګښت:

د خدمت فیس ۱۰ افغانۍ دی.


  • دغه وړاندیز به له ګډون کولو څخه وروسته د ګټې اخیستنې وړ وي او یوازې د مخکې اداینې پېرودونکو لپاره به اعتبار ولري.
  • ۱۰ افغانۍ به د خدمت د فیس په توګه وګرځول شي
  • د دغو اړیکو لګښت به د دقیقې پر بنسټ وي
  • دغه وړاندیز به د سهار له ۶ بجو څخه د مازیګر تر ۴ بجو پورې د اعتبار وړ وي.

دغه وړاندیز به یوازې د ام ټي ان شمېرو لپاره د اعتبار وړ وي.