ډېرې خبرې وکړئ

ډېرې خبرې وکړئ او له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته له لومړۍ دقیقې څخه وروسته دقیقه یوازې ۰،۵ افغانۍ اداینه وکړئ.

له ام ټي ان څخه ام ټي ان ته لومړۍ دقیقه په عادي بیه اړیکې ونیسئ او له هغه وروسته هره دقیقه ۰،۵ لګښت ورکړئ. د راجستر کولو لپاره یو تش لیکلی پیغام د ۸۸۹ شمېرې ته واستوئ او له یوازې ۲ افغانیو ورځني فیس سره د اړیکو له ټیټې بیې څخه ګټه واخلئ.