کورنۍ کمښت درلودونکې بیې

د ام ټي ان له کورنیو کمښت درلودونکو بیو سره د ام ټي ان شمېرو ته دقیقه په ۱ افغانۍ او نورو داخلي شمېرو ته دقیقه په ۲ افغانۍ له اړیکو څخه خوند واخلئ. د راجستر کولو لپاره یو تش لیکلی پیغام د ۵۱۳ شمېرې ته واستوئ.

۱۰ افغانۍ ورځنی فیس د پلي کېدو وړ دی.

د غیر فعالولو لپاره U د ۵۱۳ شمېرې ته واستوئ.