وړاندیزونه

ډېرې خبرې وکړئ

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده.

نوروګورئ

کورنۍ کمښت درلودونکې بیې

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده

نوروګورئ

شپني وړاندیز

د ام ټي ان د بې ګڼه ګوڼې وختونو نوی وړاندیز به د مخکې اداینې پېرودونکو ته وړتیا ورکړي چې د شپې له

نوروګورئ

د جمعې ورځې کمښت لرونکي ساعتونه

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده.

نوروګورئ

د سیمکارټ بیرته فعالول

View our WIN BACK PLUS OFFER

نوروګورئ