تولیدات او پلانونه

ډېرې خبرې وکړئ

پوهیږي چې تاسو ته له کورنۍ او ملګرو سره په اړیکه کې پاتې کېدل

نوروګورئ

شپني وړاندیز

د بې ګڼه ګوڼې وخت نوی وړاندیز به د ام ټي ان افغانستان د مخکې ...

نوروګورئ

یو ساعته انټرنټ بکسه

دونکي کولی شي چې په پیغام پاڼه کې ۶۱ ولیکي او ۳۴۴ ته یې واستوي

نوروګورئ

انټرنټ بکسې

ام ټي ان افغانستان پوهیږي چې په نوې عصري نړۍ کې انټرنټ زمونږ په ژوند کې مهم رول لوبوي.

نوروګورئ

د لیکلو پیغامونو بکسې

ایا تاسو ډېر لیکلي پیغامونه استوئ؟ تاسو به زمونږ د لیکلو پیغامونو له بکسو سره د

نوروګورئ

غږیزې او د لیکلو پیغامونو بکسې

غږیزې او د لیکلو پیغامونو بکسې

نوروګورئ

ټولنیزه بکسه

د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي اوس کولی شي چې فیسبوک وکاروي او د ام ټي ان له لورې له ۶ نويو ټولنیزو بکسو سره پر ...

نوروګورئ

یو ساعته انټرنټي بکسه

د فعالولو طریقه

نوروګورئ

ام ټي ان اشنا

مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ...

نوروګورئ

ام تی ان بلی

د ام ټي ان د مخکې اداینې بلی سیمکارټ یوه نوې بکسه ده چېرې چې تاسو د ام ټي ان ...

نوروګورئ

ام ټي ان مکمل

ایا غواړئ چې د ام ټي ان او نورو داخلي شمېرو سره اړیکو ته مو ډېر ارزښت ورکړئ؟

نوروګورئ

ام ټي ان اسان بکسه

د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي اوس کولی شي چې فیسبوک وکاروي ا

نوروګورئ

د ام ټي ان د کورنۍ او ملګرو خدمت

مونږ پوهېږو چې تاسو زړه ته نږدې خلک لرئ، هغه چې تاسو ورسره هر وخت خبرې کوئ.

نوروګورئ

ام ټي ان سلام

ام ټي ان سلام تاسو ته ستاسو له هیلو څخه ډېر څه درکوي. د ام ټي ان د ورځې او شپې له تر ...

نوروګورئ

ډېرې خبرې وکړئ

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده.

نوروګورئ

کورنۍ کمښت درلودونکې بیې

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده

نوروګورئ

شپني وړاندیز

د ام ټي ان د بې ګڼه ګوڼې وختونو نوی وړاندیز به د مخکې اداینې پېرودونکو ته وړتیا ورکړي چې د شپې له

نوروګورئ

د جمعې ورځې کمښت لرونکي ساعتونه

د جمعې ورځ مونږ زیاتو لپاره تر ټولو غوره ورځ ده ځکه چې دا د رخصتۍ د پیل ورځ ده.

نوروګورئ

د سیمکارټ بیرته فعالول

View our WIN BACK PLUS OFFER

نوروګورئ