ام ټي ان پلی

عمومي کتنه

د ام ټي ان پلی پورتال تاسو ته فرصت درکوي چې په زړه پورې ویډیوګانې، سندرې، د اړیکو نغمې، انځورونه، سپورتي محتوا او نور ډېر ډانلوډ کړي. هر چېرې چې یاست، له خپل ګرځنده ټلیفون سره مو ساتېري ولرئ.
طریقه

په ساده ډول له خپل ګرځنده ټلیفون څخه د WAP لېنک وکاروئ او www.mtnplay.com.af/wap ته مراجعه وکړئ یا www.mtnplay.com.af ته داخل شئ او هر چېرې چې یاست غوره ډانلوډ ترلاسه کړئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ. د سیمکارټ ثبتول اړین دي.
د میاشتیني ګډون پر بنسټ خدمتونه

بېلګه: په پیغام پاڼه کې SSRY ولیکئ او ۶۵۶ شمېرې ته یې واستوئ.


د ورځنۍ غوښتنې پر بنسټ خدمت


بېلګه: په پیغام پاڼه کې LVQ ولیکئ او ۶۵۶ شمېرې ته یې واستوئ.

د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

په پښتو ژبه د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

شمېرهد خدمت نومونهژبهد فعالولو تڼۍد غیر فعالولو تڼۍلنډ کوډمیاشتینی لګښت
1د ساتېرۍ خبرونهپښتوENPENPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2سپورتي خبرونه پښتوSNPSNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3سوداګریز خبرونهپښتوBSNPBSNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
4سیاسي خبرونهپښتوPNPPNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
5نړیوال خبرونهپښتوINPINPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
6محلي خبرونه پښتوLNPLNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
7تازه خبرونهپښتوBNPBNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
8د ساتېرۍ خبرونه پښتوENDENDU۶۵۶۱۵ افغانۍ


په دري ژبه د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

شمېرهد خدمت نومونهژبهد فعالولو تڼۍد غیر فعالولو تڼۍلنډ کوډمیاشتینی لګښت
1سپورتي خبرونه دریSNDSNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2سوداګریز خبرونهدریBSNDBSNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3سیاسي خبرونهدریPNDPNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
4نړیوال خبرونهدریINDINDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
5محلي خبرونه دریLNDLNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
6تازه خبرونهدریBNDBNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
7مذهبي دریREGUREG۶۵۶۱۵ افغانۍ
8د ورځې فکردریTDAYUTDAY۶۵۶۱۵ افغانۍ
9د سهار ښه راغلاستدریSGMNUSGMN۶۵۶۱۵ افغانۍ
10ټوکېدریJIDUJID۶۵۶۱۵ افغانۍ
11متلونهدریPRDUPRD۶۵۶۱۵ افغانۍ
12شعرونهدریPODUPOD۶۵۶۱۵ افغانۍ
13مذهبيدریREGUREG۶۵۶۱۵ افغانۍ
14یادېږې مېدریMUDUMUD۶۵۶۱۵ افغانۍ
15د زېږېدنې ورځدریBDUBD۶۵۶۱۵ افغانۍ
16د مینې وینادریSLOVULOV۶۵۶۱۵ افغانۍ


په انګلیسي ژبه د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

1د سترو سوداګرو حکیمانه خبرېانګلیسيWWBWWBU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2هره ورځ MBAانګلیسيMBAMBAU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3د مسلمان اخلاقانګلیسيMCHUMCH۶۵۶۱۵ افغانۍ
5سپورتي خبرونهانګلیسيSNUSN۶۵۶۱۵ افغانۍ
6د هالیووډ خبرونه انګلیسيHNUHN۶۵۶۱۵ افغانۍ
7د نړۍ مشاهیر انګلیسيWCUWC۶۵۶۱۵ افغانۍ
8سوداګریز خبرونه انګلیسيBNUBN۶۵۶۱۵ افغانۍ
9نړیوال خبرونه انګلیسيINUIN۶۵۶۱۵ افغانۍ
10اسلامي پوههانګلیسيIWUIW۶۵۶۱۵ افغانۍ
12اسلامي ستړي مشيانګلیسيIGUIG۶۵۶۱۵ افغانۍ
13د بښنې لیکلی پیغامانګلیسيSSRYUSRY۶۵۶۱۵ افغانۍ
14یادېږې مېانګلیسيMUEUMUE۶۵۶۱۵ افغانۍ


د لیکلي پیغام پر بنسټ د روغتیا او ښکلا په اړه د معلوماتو خدمتونه

1روغتیايي معلوماتانګلیسيTHEHTEU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2روغتیايي معلوماتپښتوHTPHTPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3روغتیايي معلوماتدریHTDHTDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
4د ښکلا او سینګار په اړه معلوماتانګلیسيBTEBTEU۶۵۶۱۵ افغانۍ
5د ښکلا او سینګار په اړه معلوماتدریBTDBTDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
6د ښکلا او سینګار په اړه معلوماتپښتوBTPBTPU۶۵۶۱۵ افغانۍ


د لیکلي پیغام له لارې د کرکټ او فوټبال خبرونو خدمتونه

1د کرکټ خبرونهانګلیسيCRKUCRK۶۵۶۱۵ افغانۍ
2د فوټبال خبرونهانګلیسيFBAUFBA۶۵۶۱۵ افغانۍد ام ټي ان پلی پورتال تاسو ته فرصت درکوي چې په زړه پورې ویډیوګانې، سندرې، د اړیکو نغمې، انځورونه، سپورتي محتوا او نور ډېر ډانلوډ کړي. هر چېرې چې یاست، له خپل ګرځنده ټلیفون سره مو ساتېري ولرئ.

په ساده ډول له خپل ګرځنده ټلیفون څخه د WAP لېنک وکاروئ او www.mtnplay.com.af/wap ته مراجعه وکړئ یا www.mtnplay.com.af ته داخل شئ او هر چېرې چې یاست غوره ډانلوډ ترلاسه کړئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ. د سیمکارټ ثبتول اړین دي.

بېلګه: په پیغام پاڼه کې SSRY ولیکئ او ۶۵۶ شمېرې ته یې واستوئ.
بېلګه: په پیغام پاڼه کې LVQ ولیکئ او ۶۵۶ شمېرې ته یې واستوئ.

د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

په پښتو ژبه د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

شمېرهد خدمت نومونهژبهد فعالولو تڼۍد غیر فعالولو تڼۍلنډ کوډمیاشتینی لګښت
1د ساتېرۍ خبرونهپښتوENPENPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2سپورتي خبرونه پښتوSNPSNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3سوداګریز خبرونهپښتوBSNPBSNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
4سیاسي خبرونهپښتوPNPPNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
5نړیوال خبرونهپښتوINPINPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
6محلي خبرونه پښتوLNPLNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
7تازه خبرونهپښتوBNPBNPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
8د ساتېرۍ خبرونه پښتوENDENDU۶۵۶۱۵ افغانۍ


په دري ژبه د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

شمېرهد خدمت نومونهژبهد فعالولو تڼۍد غیر فعالولو تڼۍلنډ کوډمیاشتینی لګښت
1سپورتي خبرونه دریSNDSNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2سوداګریز خبرونهدریBSNDBSNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3سیاسي خبرونهدریPNDPNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
4نړیوال خبرونهدریINDINDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
5محلي خبرونه دریLNDLNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
6تازه خبرونهدریBNDBNDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
7مذهبي دریREGUREG۶۵۶۱۵ افغانۍ
8د ورځې فکردریTDAYUTDAY۶۵۶۱۵ افغانۍ
9د سهار ښه راغلاستدریSGMNUSGMN۶۵۶۱۵ افغانۍ
10ټوکېدریJIDUJID۶۵۶۱۵ افغانۍ
11متلونهدریPRDUPRD۶۵۶۱۵ افغانۍ
12شعرونهدریPODUPOD۶۵۶۱۵ افغانۍ
13مذهبيدریREGUREG۶۵۶۱۵ افغانۍ
14یادېږې مېدریMUDUMUD۶۵۶۱۵ افغانۍ
15د زېږېدنې ورځدریBDUBD۶۵۶۱۵ افغانۍ
16د مینې وینادریSLOVULOV۶۵۶۱۵ افغانۍ


په انګلیسي ژبه د لیکلي پیغام پر بنسټ خدمتونه

1د سترو سوداګرو حکیمانه خبرېانګلیسيWWBWWBU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2هره ورځ MBAانګلیسيMBAMBAU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3د مسلمان اخلاقانګلیسيMCHUMCH۶۵۶۱۵ افغانۍ
5سپورتي خبرونهانګلیسيSNUSN۶۵۶۱۵ افغانۍ
6د هالیووډ خبرونه انګلیسيHNUHN۶۵۶۱۵ افغانۍ
7د نړۍ مشاهیر انګلیسيWCUWC۶۵۶۱۵ افغانۍ
8سوداګریز خبرونه انګلیسيBNUBN۶۵۶۱۵ افغانۍ
9نړیوال خبرونه انګلیسيINUIN۶۵۶۱۵ افغانۍ
10اسلامي پوههانګلیسيIWUIW۶۵۶۱۵ افغانۍ
12اسلامي ستړي مشيانګلیسيIGUIG۶۵۶۱۵ افغانۍ
13د بښنې لیکلی پیغامانګلیسيSSRYUSRY۶۵۶۱۵ افغانۍ
14یادېږې مېانګلیسيMUEUMUE۶۵۶۱۵ افغانۍ


د لیکلي پیغام پر بنسټ د روغتیا او ښکلا په اړه د معلوماتو خدمتونه

1روغتیايي معلوماتانګلیسيTHEHTEU۶۵۶۱۵ افغانۍ
2روغتیايي معلوماتپښتوHTPHTPU۶۵۶۱۵ افغانۍ
3روغتیايي معلوماتدریHTDHTDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
4د ښکلا او سینګار په اړه معلوماتانګلیسيBTEBTEU۶۵۶۱۵ افغانۍ
5د ښکلا او سینګار په اړه معلوماتدریBTDBTDU۶۵۶۱۵ افغانۍ
6د ښکلا او سینګار په اړه معلوماتپښتوBTPBTPU۶۵۶۱۵ افغانۍ


د لیکلي پیغام له لارې د کرکټ او فوټبال خبرونو خدمتونه

1د کرکټ خبرونهانګلیسيCRKUCRK۶۵۶۱۵ افغانۍ
2د فوټبال خبرونهانګلیسيFBAUFBA۶۵۶۱۵ افغانۍ