د ام ټي ان د خبرونو خدمت ۱۲۲

عمومي کتنه

ام ټي ان افغانستان په لاندې یادو شوو کټګوریو کې د ورځني خبرونو خدمت وړاندې کوي: تازه خبرونه، سرلیک خبرونه، د ساتېرۍ خبرونه، نړیوال خبرونه، سپورټي خبرونه، د منځني ختیځ خبرونه او مالیې خبرونه. دغه خدمت په درې ژبو – پښتو، دري او انګلیسي – د لاسرسي وړ دی.
طریقه

لاندې جدول کې د فعالولو او غیر فعالولو پروسه ښودل شوې ده:


د خدمت نوم ژبې د معلوماتو ډول فعالول غیر فعالول
تازه خبرونهدريدري تازه خبرونه۱ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU1 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو تازه خبرونه۱۱ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU11 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي تازه خبرونهBN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUBN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
سرلیک خبرونهدريدري سرلیک خبرونه۲ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU2 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو سرلیک خبرونه۲۲ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU22 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي سرلیک خبرونهHN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUHN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
د ساتېرۍ خبرونهدريدري ساتېرۍ خبرونه۳ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU3 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو ساتېرۍ خبرونه۳۳ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU33 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي ساتېرۍ خبرونهENT د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUENT د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
نړیوال خبرونهدريدري نړیوال خبرونه۴ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU4 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو نړیوال خبرونه۴۴ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU44 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي نړیوال خبرونهWN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUWN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
سپورټي خبرونهدريدري سپورټي خبرونه۵ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU5 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو سپورټي خبرونه۵۵ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU55 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي سپورټي خبرونهSN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUSN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
منځني ختیځ خبرونهدريدري منځني ختیځ خبرونه۶ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU6 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو منځني ختیځ خبرونه۶۶ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU66 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي منځني ختیځ خبرونهME د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUME د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
د مالیې خبرونهدريدري مالیې خبرونه۷ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU7 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو مالیې خبرونه۷۷ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU77 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي مالیې خبرونهFN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUFN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ


پوښتنې

د ام ټي ان افغانستان د خبرونو خدمت څه شی دی؟

دا د ام ټي ان افغانستان پېرودونکو لپاره د ګډون پر بنسټ د لیکلي پیغام وړاندیز دی. د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي د دغه خدمت له لارې کولی شي چې یو شمېر خبرونه لکه تازه خبرونه، نړیوال خبرونه، سپورټي خبرونه، مالیې خبرونه او نور د خپلې خوښې په ژبه ترلاسه کړي.

د دغه خدمت د فعالولو او غیر فعالولو طریقه څه ده؟

د دغه خدمت د فعالولو او غیر فعالولو لپاره باید پيرودونکي کلیدي الفاظ د ۱۲۲ لنډ کوډ ته واستوي.

له دغه خدمت څخه د ګټې اخیستنې لګښت څومره دی؟

د میاشتیني ګډون لګښت ۵۰ افغانۍ دی.

ایا هر څوک کولی شي چې هر وخت خدمت غیر فعال کړي؟

هو. ګډونوال کولی شي چې هر وخت ۱۲۱ ته د غیر فعالولو د کلیدي لفظ په استولو دغه خدمت غیر فعال کړي.

د دغه خدمت د غیر فعالولو لګښت څومره دی؟

د غیر فعالولو لګښت ۲،۵ افغانۍ دی.

ایا هر څوک کولی شي چې له غیر فعالولو وروسته خدمت بیا فعال کړي؟

هو. هر څوک کولی شي چې هر وخت ۱۲۲ ته د فعالولو د کلیدي لفظ په استولو دغه خدمت بیا فعال کړي (پورته جدول وګورئ).

ایا زه باید د دغه خدمت د بیا فعالولو لپاره بیا اداینه وکړم؟

هو. تاسو باید راتلونکې بشپړې میاشتې لپاره د خدمت بیا فعالولو په بدل کې ۵۰ افغانۍ لګښت ورکړئ.

د ام ټي ان افغانستان د خبرونو خدمت لپاره څوک وړ دي؟

د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پېرودونکي دغه خدمت لپاره وړ دي.

دغه خدمت څومره موده موجود دی؟

دغه خدمت به له ګډون کولو وروسته تر ۳۰ ورځو پورې موجود وي.

ایا پېرودونکي ته به د ګډون د مودې له ختمېدلو مخکې خبر ورکړل شي؟

ټول میاشتیني ګډونوال به د ګډون نېټې په ختمېدلو سره دغه پیغام ترلاسه کړي: ګرانه پېرودونکیه، ستاسو خدمت به د ګډون د بکسې له امله بند شي. په مهربانۍ سره راتلونکو ۳۰ ورځو لپاره د دغه خدمت د دوام لپاره په Y سره ځواب ورکړئ.

که چېرته زه له ۳۰ ورځو پوره کېدلو وروسته په دغه خدمت کې بیا ګډون ونه کړم، ایا زه به د خدمت خبر ترلاسه کړم؟

نه، که چېرې تاسو په خدمت کې بیا ګډون ونه کړئ، له ۳۰ ورځو وروسته به خبرونه ترلاسه نه کړئ.

ایا زه کولی شم چې په ورځني بنسټ د دغه خدمت خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هو. تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې په ژبه خبرونه ترلاسه کړئ.

زه هره ورځ څومره خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هر ګډونوال به په ورځني بنسټ د خدمت محتوا ترلاسه کړي.

ایا دغه خدمت د ام ټي ان افغانستان ټولو پېرودونکو لپاره د لاسرسي وړ دی؟

هو. دغه خدمت د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټولو پېرودونکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی.

که زه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې ته وخوځېږم، ایا خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هو. دغه خدمت په ټول افغانستان کې د لاسرسي وړ دی چې ام ټي ان پوښښ لري.

ایا زه د رومینګ پر مهال خبرونه ترلاسه کولی شم؟

نه. دغه خدمت یوازې په افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د رومینګ اسانتیا موجوده نه ده.

ایا زه خپلو ملګرو ته ترلاسه کړي خبرونه استولی شم؟ لګښت به یې څومره وي؟

هو. تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې هرې شمېرې ته پیغام واستوئ چې خبرونه ورسره شریک کړئ. د لیکلي پیغام لګښت به د پلي کېدو وړ وي.

که زه د خبرونو بل خدمت ته واوړم ایا زه باید پخواني خدمت کې بیا ګډون وکړم؟

هو، تاسو باید په خدمت کې بیا ګډون وکړئ.

که زه سیمکارټ ورک کړم او نوی سیمکارټ له همدې MSISDN سره ترلاسه کړم، ایا زه باید په خدمت کې بیا ګډون وکړم؟

نه. ستاسو ګډون ستاسو د MSISDN پر بنسټ دی، نو تاسو په خدمت کې بیا ګډون کولو ته اړتیا نه لرئ.

که زما کرېډټ ختم شي، ایا زه هره ورځ خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هو. تاسو به هره ورځ خبرونه ترلاسه کړئ ځکه چې تاسو لا دمخه د بشپړې میاشتې لپاره اداینه کړې ده.

ما لا دمخه د تازه خبرونو په خدمت کې ګډون کړی دی، اوس غواړم چې نړیوال خبرونه یا نور ترلاسه کړم، زه څه کولی شم؟

تاسو یوازې د خپلې خوښې د خبرونو د خدمت د ګډون کلیدي لفظ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئ او له بریالي لګښت ورکولو وروسته به د خپلې خوښې خبرونه ترلاسه کړئ.

که زما کرېډټ ختم وي، ایا په خدمت کې ګډون کولی شم؟

نه، تاسو له دغه خدمت څخه ګټه نه شئ اخیستلی، تاسو باید په خپل حساب کې کرېډټ زیات کړئ او ځانګړي لنډ کوډ ته د ګډون غوښتنه واستوئ، له بریالي لګښت ورکولو وروسته به وتوانېږئ چې د راتلونکو ۳۰ ورځو لپاره خدمت ترلاسه کړئ.

کله چې په خدمت کې ګډونوال یم او له کومې ستونزې سره مخ شم، څه باید وکړم؟

په مهربانۍ سره د ام ټي ان افغانستان د مرستو له مرکز سره اړیکه ونیسئ.


ام ټي ان افغانستان په لاندې یادو شوو کټګوریو کې د ورځني خبرونو خدمت وړاندې کوي: تازه خبرونه، سرلیک خبرونه، د ساتېرۍ خبرونه، نړیوال خبرونه، سپورټي خبرونه، د منځني ختیځ خبرونه او مالیې خبرونه. دغه خدمت په درې ژبو – پښتو، دري او انګلیسي – د لاسرسي وړ دی.

لاندې جدول کې د فعالولو او غیر فعالولو پروسه ښودل شوې ده:


د خدمت نوم ژبې د معلوماتو ډول فعالول غیر فعالول
تازه خبرونهدريدري تازه خبرونه۱ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU1 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو تازه خبرونه۱۱ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU11 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي تازه خبرونهBN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUBN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
سرلیک خبرونهدريدري سرلیک خبرونه۲ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU2 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو سرلیک خبرونه۲۲ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU22 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي سرلیک خبرونهHN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUHN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
د ساتېرۍ خبرونهدريدري ساتېرۍ خبرونه۳ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU3 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو ساتېرۍ خبرونه۳۳ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU33 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي ساتېرۍ خبرونهENT د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUENT د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
نړیوال خبرونهدريدري نړیوال خبرونه۴ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU4 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو نړیوال خبرونه۴۴ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU44 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي نړیوال خبرونهWN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUWN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
سپورټي خبرونهدريدري سپورټي خبرونه۵ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU5 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو سپورټي خبرونه۵۵ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU55 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي سپورټي خبرونهSN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUSN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
منځني ختیځ خبرونهدريدري منځني ختیځ خبرونه۶ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU6 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو منځني ختیځ خبرونه۶۶ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU66 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي منځني ختیځ خبرونهME د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUME د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
د مالیې خبرونهدريدري مالیې خبرونه۷ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU7 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
پښتوپښتو مالیې خبرونه۷۷ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئU77 د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئ
انګلیسيانګلیسي مالیې خبرونهFN د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئUFN د ۱۲۱ شمېرې ته واستوئد ام ټي ان افغانستان د خبرونو خدمت څه شی دی؟

دا د ام ټي ان افغانستان پېرودونکو لپاره د ګډون پر بنسټ د لیکلي پیغام وړاندیز دی. د ام ټي ان افغانستان پېرودونکي د دغه خدمت له لارې کولی شي چې یو شمېر خبرونه لکه تازه خبرونه، نړیوال خبرونه، سپورټي خبرونه، مالیې خبرونه او نور د خپلې خوښې په ژبه ترلاسه کړي.

د دغه خدمت د فعالولو او غیر فعالولو طریقه څه ده؟

د دغه خدمت د فعالولو او غیر فعالولو لپاره باید پيرودونکي کلیدي الفاظ د ۱۲۲ لنډ کوډ ته واستوي.

له دغه خدمت څخه د ګټې اخیستنې لګښت څومره دی؟

د میاشتیني ګډون لګښت ۵۰ افغانۍ دی.

ایا هر څوک کولی شي چې هر وخت خدمت غیر فعال کړي؟

هو. ګډونوال کولی شي چې هر وخت ۱۲۱ ته د غیر فعالولو د کلیدي لفظ په استولو دغه خدمت غیر فعال کړي.

د دغه خدمت د غیر فعالولو لګښت څومره دی؟

د غیر فعالولو لګښت ۲،۵ افغانۍ دی.

ایا هر څوک کولی شي چې له غیر فعالولو وروسته خدمت بیا فعال کړي؟

هو. هر څوک کولی شي چې هر وخت ۱۲۲ ته د فعالولو د کلیدي لفظ په استولو دغه خدمت بیا فعال کړي (پورته جدول وګورئ).

ایا زه باید د دغه خدمت د بیا فعالولو لپاره بیا اداینه وکړم؟

هو. تاسو باید راتلونکې بشپړې میاشتې لپاره د خدمت بیا فعالولو په بدل کې ۵۰ افغانۍ لګښت ورکړئ.

د ام ټي ان افغانستان د خبرونو خدمت لپاره څوک وړ دي؟

د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټول پېرودونکي دغه خدمت لپاره وړ دي.

دغه خدمت څومره موده موجود دی؟

دغه خدمت به له ګډون کولو وروسته تر ۳۰ ورځو پورې موجود وي.

ایا پېرودونکي ته به د ګډون د مودې له ختمېدلو مخکې خبر ورکړل شي؟

ټول میاشتیني ګډونوال به د ګډون نېټې په ختمېدلو سره دغه پیغام ترلاسه کړي: ګرانه پېرودونکیه، ستاسو خدمت به د ګډون د بکسې له امله بند شي. په مهربانۍ سره راتلونکو ۳۰ ورځو لپاره د دغه خدمت د دوام لپاره په Y سره ځواب ورکړئ.

که چېرته زه له ۳۰ ورځو پوره کېدلو وروسته په دغه خدمت کې بیا ګډون ونه کړم، ایا زه به د خدمت خبر ترلاسه کړم؟

نه، که چېرې تاسو په خدمت کې بیا ګډون ونه کړئ، له ۳۰ ورځو وروسته به خبرونه ترلاسه نه کړئ.

ایا زه کولی شم چې په ورځني بنسټ د دغه خدمت خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هو. تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې په ژبه خبرونه ترلاسه کړئ.

زه هره ورځ څومره خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هر ګډونوال به په ورځني بنسټ د خدمت محتوا ترلاسه کړي.

ایا دغه خدمت د ام ټي ان افغانستان ټولو پېرودونکو لپاره د لاسرسي وړ دی؟

هو. دغه خدمت د مخکې اداینې او وروسته اداینې ټولو پېرودونکو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی.

که زه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې ته وخوځېږم، ایا خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هو. دغه خدمت په ټول افغانستان کې د لاسرسي وړ دی چې ام ټي ان پوښښ لري.

ایا زه د رومینګ پر مهال خبرونه ترلاسه کولی شم؟

نه. دغه خدمت یوازې په افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د رومینګ اسانتیا موجوده نه ده.

ایا زه خپلو ملګرو ته ترلاسه کړي خبرونه استولی شم؟ لګښت به یې څومره وي؟

هو. تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې هرې شمېرې ته پیغام واستوئ چې خبرونه ورسره شریک کړئ. د لیکلي پیغام لګښت به د پلي کېدو وړ وي.

که زه د خبرونو بل خدمت ته واوړم ایا زه باید پخواني خدمت کې بیا ګډون وکړم؟

هو، تاسو باید په خدمت کې بیا ګډون وکړئ.

که زه سیمکارټ ورک کړم او نوی سیمکارټ له همدې MSISDN سره ترلاسه کړم، ایا زه باید په خدمت کې بیا ګډون وکړم؟

نه. ستاسو ګډون ستاسو د MSISDN پر بنسټ دی، نو تاسو په خدمت کې بیا ګډون کولو ته اړتیا نه لرئ.

که زما کرېډټ ختم شي، ایا زه هره ورځ خبرونه ترلاسه کولی شم؟

هو. تاسو به هره ورځ خبرونه ترلاسه کړئ ځکه چې تاسو لا دمخه د بشپړې میاشتې لپاره اداینه کړې ده.

ما لا دمخه د تازه خبرونو په خدمت کې ګډون کړی دی، اوس غواړم چې نړیوال خبرونه یا نور ترلاسه کړم، زه څه کولی شم؟

تاسو یوازې د خپلې خوښې د خبرونو د خدمت د ګډون کلیدي لفظ د ۱۲۲ شمېرې ته واستوئ او له بریالي لګښت ورکولو وروسته به د خپلې خوښې خبرونه ترلاسه کړئ.

که زما کرېډټ ختم وي، ایا په خدمت کې ګډون کولی شم؟

نه، تاسو له دغه خدمت څخه ګټه نه شئ اخیستلی، تاسو باید په خپل حساب کې کرېډټ زیات کړئ او ځانګړي لنډ کوډ ته د ګډون غوښتنه واستوئ، له بریالي لګښت ورکولو وروسته به وتوانېږئ چې د راتلونکو ۳۰ ورځو لپاره خدمت ترلاسه کړئ.

کله چې په خدمت کې ګډونوال یم او له کومې ستونزې سره مخ شم، څه باید وکړم؟

په مهربانۍ سره د ام ټي ان افغانستان د مرستو له مرکز سره اړیکه ونیسئ.