د لیکلي پیغام له لارې خدمتونه

تازه خبرونه

ام ټي ان افغانستان خپلو ارزښتمندو پېرودونکو ته د لیکلي پيغام پر بنسټ د خبرونو د مختلفې کټګورۍ خدمتونه وړاندې کوي څو د هغوي د خبرتیا اړتیاوې پوره شي. د خبرونو خدمتونه پر دریو مختلفو ژبو، انګلیسي، پښتو او دري د لاسرسي وړ دي.

د خبرونو ډولپښتودریانګلیسي
د ګډون کوډد غیرفعالولو کوډد ګډون کوډد غیرفعالولو کوډد ګډون کوډد غیرفعالولو کوډ
تازه خبرونهBNPBNPUBNDBNDU--
محلي خبرونهLNPLNPULNDLNDU--
سپورتي خبرونهSNPSNPUSNDSNDUSNUSN
نړیوال خبرونهINPINPUINDINDU--
سیاسي خبرونهPNPPNPUPNDPNDU--
سوداګریز خبرونهBSNPBSNPUBSNDBSNDU--
د ساتېرۍ خبرونهENPENPUENDENDU--


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.

بېلګه: په پښتو ژبه د تازه خبرونو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “BNP” ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.

د ژوند د طریقې خدمتونه

ښه ښکارېدل او ښه احساس کول تل یو ځای وي. که چېرې تاسو صحتمند ژوند ولرئ، ستاسو پرهېز او تغذیه ښه وي او کار کوئ، تاسو به ښه احساس ولرئ.

له همدې امله، مونږ تاسو ته د لیکلي پیغام له لارې د روغتیا او ښکلا په اړه د معلوماتو خدمتونه وړاندې کوو څو له تاسو سره مرسته وکړي چې ښه ښکاره شئ او یو صحتمند ژوند ولرئ.

د خدمت ډول پښتودریانګلیسی
د ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډ
د ښکلا په اړه معلوماتBTPBTPUBTDBTDUBTDEBTDEU
د روغتیا په اړه معلوماتHTPHTPUHTDHTDUHTEHTEU


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.


بېلګه: په دري ژبه د ښکلا په اړه د معلوماتو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “BTD” ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.

سپورت په ژوندۍ بڼه

ام ټي ان افغانستان تاسو ته د لیکلي پیغام له لارې د کرکټ او فوټبال سیالو په اړه په ژوندۍ بڼه تازه معلومات هره میاشت د ۱۵ افغانیو په بدل کې وړاندې کوي.

د خدمت نومژبهد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډلنډ کوډبیه/ میاشت
د کرکټ په اړه تازه معلوماتانګلیسيCRKUCRK۶۵۶۱۵ افغانۍ
د فوټبال په اړه تازه معلوماتانګلیسيFBAUFBA۶۵۶۱۵ افغانۍ


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.


بېلګه: په دري ژبه د ښکلا په اړه د معلوماتو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “BTD” ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.

د ساتېرۍ خدمتونه

د ام ټي ان له لورې د لیکلي پیغام له لارې د ساتېرۍ او معلوماتي خدمتونو څخه خوند واخلئ.

د خبرونو خدمتونهپښتودريانګلیسي
د ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډ
ټوکې--JIDUJID--
متلونه--PRDUPRD--
مذهبي ویناوې--REGUREG--
د مسلمان کرکټر----MCHUMCH
د ورځې فکرونه--TDAYUTDAY--
سهار پخیر ستړی مشي--SGMNUSGMN--
شعرونه --PODUPOD  
یادېږې مې ویناوې----MUEUMUE
د زېږېدنې ورځ ویناوې--BDUBD--
د مینې ویناوې--SLOVULOV--


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.

بېلګه: په دري ژبه د ټوکو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “JID”  ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.ام ټي ان افغانستان خپلو ارزښتمندو پېرودونکو ته د لیکلي پيغام پر بنسټ د خبرونو د مختلفې کټګورۍ خدمتونه وړاندې کوي څو د هغوي د خبرتیا اړتیاوې پوره شي. د خبرونو خدمتونه پر دریو مختلفو ژبو، انګلیسي، پښتو او دري د لاسرسي وړ دي.

د خبرونو ډولپښتودریانګلیسي
د ګډون کوډد غیرفعالولو کوډد ګډون کوډد غیرفعالولو کوډد ګډون کوډد غیرفعالولو کوډ
تازه خبرونهBNPBNPUBNDBNDU--
محلي خبرونهLNPLNPULNDLNDU--
سپورتي خبرونهSNPSNPUSNDSNDUSNUSN
نړیوال خبرونهINPINPUINDINDU--
سیاسي خبرونهPNPPNPUPNDPNDU--
سوداګریز خبرونهBSNPBSNPUBSNDBSNDU--
د ساتېرۍ خبرونهENPENPUENDENDU--


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.

بېلګه: په پښتو ژبه د تازه خبرونو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “BNP” ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.


ښه ښکارېدل او ښه احساس کول تل یو ځای وي. که چېرې تاسو صحتمند ژوند ولرئ، ستاسو پرهېز او تغذیه ښه وي او کار کوئ، تاسو به ښه احساس ولرئ.

له همدې امله، مونږ تاسو ته د لیکلي پیغام له لارې د روغتیا او ښکلا په اړه د معلوماتو خدمتونه وړاندې کوو څو له تاسو سره مرسته وکړي چې ښه ښکاره شئ او یو صحتمند ژوند ولرئ.

د خدمت ډول پښتودریانګلیسی
د ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډ
د ښکلا په اړه معلوماتBTPBTPUBTDBTDUBTDEBTDEU
د روغتیا په اړه معلوماتHTPHTPUHTDHTDUHTEHTEU


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.


بېلګه: په دري ژبه د ښکلا په اړه د معلوماتو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “BTD” ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.


ام ټي ان افغانستان تاسو ته د لیکلي پیغام له لارې د کرکټ او فوټبال سیالو په اړه په ژوندۍ بڼه تازه معلومات هره میاشت د ۱۵ افغانیو په بدل کې وړاندې کوي.

د خدمت نومژبهد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډلنډ کوډبیه/ میاشت
د کرکټ په اړه تازه معلوماتانګلیسيCRKUCRK۶۵۶۱۵ افغانۍ
د فوټبال په اړه تازه معلوماتانګلیسيFBAUFBA۶۵۶۱۵ افغانۍ


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.


بېلګه: په دري ژبه د ښکلا په اړه د معلوماتو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “BTD” ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.


د ام ټي ان له لورې د لیکلي پیغام له لارې د ساتېرۍ او معلوماتي خدمتونو څخه خوند واخلئ.

د خبرونو خدمتونهپښتودريانګلیسي
د ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډد ګډون کوډد غیر فعالولو کوډ
ټوکې--JIDUJID--
متلونه--PRDUPRD--
مذهبي ویناوې--REGUREG--
د مسلمان کرکټر----MCHUMCH
د ورځې فکرونه--TDAYUTDAY--
سهار پخیر ستړی مشي--SGMNUSGMN--
شعرونه --PODUPOD  
یادېږې مې ویناوې----MUEUMUE
د زېږېدنې ورځ ویناوې--BDUBD--
د مینې ویناوې--SLOVULOV--


د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې د ګډون کوډ ولیکئ او د ۱۵ افغانیو میاشتیني فیس په بدل کې یې د ۶۵۶ شمېرې ته واستوئ.

بېلګه: په دري ژبه د ټوکو په خدمت کې د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې “JID”  ولیکئ او ۶۵۶ ته یې واستوئ.