ایزي ټاپ

عمومي کتنه

اوس تاسو کولای شئ چې له افغانستان څخه د باندې په خپل حساب کې کرېډټ زیات کړئ او یا یې د نورو حساب ته ولېږئ. تاسو کولای شئ چې د نړۍ په ۸۰ هېوادونو کې له اسانه، چټک او خوندي پرلیکه حساب زیاتونې څخه او یا د ام ټي ان ۴۰۰۰۰۰ رسمي نماینده ګیو ته په ورتللو سره د ام ټي ان له خدمتونو څخه خوند واخلئ.

طریقه

له دغه خدمت څخه د ګټې اخیستنې لپاره، زمونږ وېبپاڼو www.ezetop.com یاwww.sochitel.com  یاwww.transfer-to.com  او یا www.mtn.com.af ته مراجعه وکړئ.


اوس تاسو کولای شئ چې له افغانستان څخه د باندې په خپل حساب کې کرېډټ زیات کړئ او یا یې د نورو حساب ته ولېږئ. تاسو کولای شئ چې د نړۍ په ۸۰ هېوادونو کې له اسانه، چټک او خوندي پرلیکه حساب زیاتونې څخه او یا د ام ټي ان ۴۰۰۰۰۰ رسمي نماینده ګیو ته په ورتللو سره د ام ټي ان له خدمتونو څخه خوند واخلئ.


له دغه خدمت څخه د ګټې اخیستنې لپاره، زمونږ وېبپاڼو www.ezetop.com یاwww.sochitel.com  یاwww.transfer-to.com  او یا www.mtn.com.af ته مراجعه وکړئ.