مي ټو یو

د تولید تشرېح

Me2U د لیکلي پیغام پر بنسټ د کرېډټ انتقالولو خدمت دی چې له یوه مبایل څخه بل مبایل ته کرېډټ انتقالوي.

تاسو کولای شئ چې لږ تر لږه ۱۰ افغانۍ او زیات نه زیات ۵۰ افغانۍ کرېډټ په یوه انتقال کې ولېږدوئ. په شپه او ورځ کې ۳ ځل کولای شئ چې کرېډټ انتقال کړئ.

د تولید ګټې

  • د کټې اخیستنې وړ دی.
  • دا د شریکولو روحیې ته وده ورکوي
  • ارتجاعي دی. پېرودونکي کولای شي چې د کرېډټ هره کچه واستوي.
کارول او ځانګړتیاوې

د کرېډټ انتقالولو لپاره TR ولیکئ > د کرېډټ کچه<  > د ټلیفون شمېره له صفر پرته< او ۷۷۶ ته یې واستوئ. د بېلګې په توګه TR 50 772221344 او ۷۷۶ ته یې واستوئ.

د USSD کړنلارې لپاره: *۷۸۸*۲*۵۰*۷۷۲۲۲۲۲۲۲#XXXXXXX#

ارزښت او د اعتبار موده

    • لږ تر لږه ۱۰ افغانۍ او زیات نه زیات ۵۰ افغانۍ.
۱۰ نه تر۵۰ افغانیو پورېد اعتبار موده ۷۰۰ ورځې


لګښت

د یوه بریالي انتقال په صورت کې به ستاسو له حساب څخه ۲ افغانۍ وګرځول شي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.


Me2U د لیکلي پیغام پر بنسټ د کرېډټ انتقالولو خدمت دی چې له یوه مبایل څخه بل مبایل ته کرېډټ انتقالوي.

تاسو کولای شئ چې لږ تر لږه ۱۰ افغانۍ او زیات نه زیات ۵۰ افغانۍ کرېډټ په یوه انتقال کې ولېږدوئ. په شپه او ورځ کې ۳ ځل کولای شئ چې کرېډټ انتقال کړئ.


  • د کټې اخیستنې وړ دی.
  • دا د شریکولو روحیې ته وده ورکوي
  • ارتجاعي دی. پېرودونکي کولای شي چې د کرېډټ هره کچه واستوي.

د کرېډټ انتقالولو لپاره TR ولیکئ > د کرېډټ کچه<  > د ټلیفون شمېره له صفر پرته< او ۷۷۶ ته یې واستوئ. د بېلګې په توګه TR 50 772221344 او ۷۷۶ ته یې واستوئ.

د USSD کړنلارې لپاره: *۷۸۸*۲*۵۰*۷۷۲۲۲۲۲۲۲#XXXXXXX#


    • لږ تر لږه ۱۰ افغانۍ او زیات نه زیات ۵۰ افغانۍ.
۱۰ نه تر۵۰ افغانیو پورېد اعتبار موده ۷۰۰ ورځېد یوه بریالي انتقال په صورت کې به ستاسو له حساب څخه ۲ افغانۍ وګرځول شي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.