د کرېډټ زیاتونې خدمتونه

د ام ټي ان ضروري کرېډټ

په نوې نړۍ کې زه تل وصل یم، د ام ټي ان ضروري کرېډټ – اوس اړیکه ونیسئ، وروسته اداینه وکړئ

نوروګورئ

مي ټو یو

د لیکلي پیغام پر بنسټ د کرېډټ انتقالولو...

نوروګورئ

پرلیکه کرېډټ زیاتونه

د ام ټي ان د مخکې اداینې ګډون کونکو ته وړتیا ورکوي چې په

نوروګورئ

ایزي ټاپ

اوس تاسو کولای شئ چې له افغانستان څخه د

نوروګورئ