ام ټي ان بازار

عمومي کتنه

د ام ټي ان بازار له خدمت سره تاسو کولای شئ چې خپله ځمکه، د استوګنې کورونه، د لېږد رالېږد وسایل، عراده جات، د کور د کارولو توکي لکه د جامو مینځلو ماشین، یخچال اوچوکۍ او همداراز ودانیز توکي وپېرئ، وپلورئ او کرایه کړئ.
طریقه

له خپل ام ټي ان سیمکارټ څخه د ۳۰۳۰ شمېره ډایل کړئ تر څو د خپلو توکو ځانګړتیاوې ثبت او یا زمونږ له استازو سره اړیکه ونیسئ

ام ټي ان بازار

د ژبې انتخاب

د دري لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ

د پښتو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ

د انګلیسي لپاره د ۳ تڼۍ کېکاږئ

په انتخاب شوې ژبه کې د ژبې معلومول:

د ام ټي ان بازار مینو لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ

شرایط د پلي کېدو وړ دي.


د ام ټي ان بازار له خدمت سره تاسو کولای شئ چې خپله ځمکه، د استوګنې کورونه، د لېږد رالېږد وسایل، عراده جات، د کور د کارولو توکي لکه د جامو مینځلو ماشین، یخچال اوچوکۍ او همداراز ودانیز توکي وپېرئ، وپلورئ او کرایه کړئ.

له خپل ام ټي ان سیمکارټ څخه د ۳۰۳۰ شمېره ډایل کړئ تر څو د خپلو توکو ځانګړتیاوې ثبت او یا زمونږ له استازو سره اړیکه ونیسئ

ام ټي ان بازار

د ژبې انتخاب

د دري لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ

د پښتو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ

د انګلیسي لپاره د ۳ تڼۍ کېکاږئ

په انتخاب شوې ژبه کې د ژبې معلومول:

د ام ټي ان بازار مینو لپاره د ۱ تڼۍ کېکاږئ

شرایط د پلي کېدو وړ دي.