ام ټي ان مهربان

عمومي کتنه

د ام ټي ان مهربان خدمت د ام ټي ان افغانستان پېرودونکو ته وړتیا ورکوي چې له خپلو نږدې ملګرو سره وصل پاتې شي او د کرېډټ د نه لرلو په صورت کې هم اړیکې ونیسي. اړیکه نیونکی به له اړیکه ترلاسه کوونکي غوښتنه کوي چې د اړیکې لګښت ورکړي، د اړیکه ترلاسه کوونکي د تایید په صورت کې به اړیکه پیلیږي او د اړیکه ترلاسه کوونکي له حساب څخه به لګښت ورکول کیږي. اړیکه ترلاسه کوونکی به دقیقه ۴ افغانۍ لګښت ورکوي.

طریقه

د ام ټي ان مهربان له لارې د اړیکې پیل کولو لپاره لاندې کړنې ترسره کړئ:

لومړی پړاو : اړیکه نیوونکي ۴۴۴ ډایل کوي.

دوهم پړاو : اړیکه نیوونکي له پخوا څخه ثبت شوي پیغام ته غوږ نیسي او د خپلې خوښې ژبه غوره کوي (انګلیسي، پښتو او یا دري).

درېم پړاو : د خپلې خوښې د ژبې په غوره کولو سره، اړیکه نیونکی له پخوا څخه ثبت شوي پیغام ته غوږ نیسي چې وايي د ام ټي ان مهربان خدمت ته ښه راغلاست، په مهربانۍ سره د ام ټي ان هغه ۱۰ عددیزه شمېره دننه کړئ چې “تاسو ورڅخه د دغې اړیکې د لګښت د اداینې غوښتنه کوئ“.

څلورم پړاو : اړیکه نیوونکي به د ۱۰ عددیزې شمېرې له دننه کولو وروسته له پخوا څخه ثبت شوي پیغام ته غوږ ونیسي چې وايي “د اړیکه ترلاسه کوونکي شمېره، د تایید لپاره د ۱ تڼۍ او د بیا دننه کولو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ. په مهربانۍ سره انتظار وباسئ تر څو مونږ ستاسو غوښتنه ولېږدوو“.

پنځم پړاو : د اړیکه نیوونکي له تایید وروسته به له پخوا څخه ثبت شوی پیغام وغږول شي “په مهربانۍ سره انتظار وباسئ تر څو مونږ ستاسو غوښتنه ولېږدوو“. اړیکه ترلاسه کوونکی به له پخوا څخه ثبت شوي پیغام سره یوه اړیکه ترلاسه کړي “له تاسو څخه غوښتنه کیږي چې د اړیکه نیونکي د دغې اړیکې لګښت ورکړئ. د تایید لپاره د ۱ تڼۍ او د رد کولو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ“.

شپږم پړاو : اړیکه ترلاسه کوونکی اړیکه قبلوي او له دې وروسته به د دواړو تر منځ اړیکه پیل شي.

اووم پړاو : که اړیکه ترلاسه کوونکی یې رد کړي، له پخوا څخه ثبت شوی پیغام به د اړیکه نیونکي لپاره وغږول شي چې وايي ستاسو د اړیکې د لګښت د ورکولو غوښتنه رد شوه. 


د ام ټي ان مهربان خدمت د ام ټي ان افغانستان پېرودونکو ته وړتیا ورکوي چې له خپلو نږدې ملګرو سره وصل پاتې شي او د کرېډټ د نه لرلو په صورت کې هم اړیکې ونیسي. اړیکه نیونکی به له اړیکه ترلاسه کوونکي غوښتنه کوي چې د اړیکې لګښت ورکړي، د اړیکه ترلاسه کوونکي د تایید په صورت کې به اړیکه پیلیږي او د اړیکه ترلاسه کوونکي له حساب څخه به لګښت ورکول کیږي. اړیکه ترلاسه کوونکی به دقیقه ۴ افغانۍ لګښت ورکوي.


د ام ټي ان مهربان له لارې د اړیکې پیل کولو لپاره لاندې کړنې ترسره کړئ:

لومړی پړاو : اړیکه نیوونکي ۴۴۴ ډایل کوي.

دوهم پړاو : اړیکه نیوونکي له پخوا څخه ثبت شوي پیغام ته غوږ نیسي او د خپلې خوښې ژبه غوره کوي (انګلیسي، پښتو او یا دري).

درېم پړاو : د خپلې خوښې د ژبې په غوره کولو سره، اړیکه نیونکی له پخوا څخه ثبت شوي پیغام ته غوږ نیسي چې وايي د ام ټي ان مهربان خدمت ته ښه راغلاست، په مهربانۍ سره د ام ټي ان هغه ۱۰ عددیزه شمېره دننه کړئ چې “تاسو ورڅخه د دغې اړیکې د لګښت د اداینې غوښتنه کوئ“.

څلورم پړاو : اړیکه نیوونکي به د ۱۰ عددیزې شمېرې له دننه کولو وروسته له پخوا څخه ثبت شوي پیغام ته غوږ ونیسي چې وايي “د اړیکه ترلاسه کوونکي شمېره، د تایید لپاره د ۱ تڼۍ او د بیا دننه کولو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ. په مهربانۍ سره انتظار وباسئ تر څو مونږ ستاسو غوښتنه ولېږدوو“.

پنځم پړاو : د اړیکه نیوونکي له تایید وروسته به له پخوا څخه ثبت شوی پیغام وغږول شي “په مهربانۍ سره انتظار وباسئ تر څو مونږ ستاسو غوښتنه ولېږدوو“. اړیکه ترلاسه کوونکی به له پخوا څخه ثبت شوي پیغام سره یوه اړیکه ترلاسه کړي “له تاسو څخه غوښتنه کیږي چې د اړیکه نیونکي د دغې اړیکې لګښت ورکړئ. د تایید لپاره د ۱ تڼۍ او د رد کولو لپاره د ۲ تڼۍ کېکاږئ“.

شپږم پړاو : اړیکه ترلاسه کوونکی اړیکه قبلوي او له دې وروسته به د دواړو تر منځ اړیکه پیل شي.

اووم پړاو : که اړیکه ترلاسه کوونکی یې رد کړي، له پخوا څخه ثبت شوی پیغام به د اړیکه نیونکي لپاره وغږول شي چې وايي ستاسو د اړیکې د لګښت د ورکولو غوښتنه رد شوه.