د اړیکه نیوونکي د شمېرې پېژندنه

عمومي کتنه

د اړیکه نیونکي د شمېرې پېژندنه:

دغه اسانتیا تاسو ته فرصت درکوي چې د خپل ګرځنده ټلېفون پر پرده د اړیکه نیونکي د ټلېفون شمېره ووینئ. د ام ټي ان افغانستان ټول سیمکارټونه په عمومي توګه دغه ځانګړتیا لري. که چېرې تاسو د اړیکه نیونکي نوم او د ټلېفون شمېره په خپل ګرځنده ټلېفون کې لا د مخه ثبت کړي وي، د ګرځنده ټلېفون پر پرده به څرګند شي.
لګښت

دغه خدمت لګښت نه لري.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.


د اړیکه نیونکي د شمېرې پېژندنه:

دغه اسانتیا تاسو ته فرصت درکوي چې د خپل ګرځنده ټلېفون پر پرده د اړیکه نیونکي د ټلېفون شمېره ووینئ. د ام ټي ان افغانستان ټول سیمکارټونه په عمومي توګه دغه ځانګړتیا لري. که چېرې تاسو د اړیکه نیونکي نوم او د ټلېفون شمېره په خپل ګرځنده ټلېفون کې لا د مخه ثبت کړي وي، د ګرځنده ټلېفون پر پرده به څرګند شي.

دغه خدمت لګښت نه لري.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.