د اړیکه نیوونکي نغمه

عمومي کتنه

د اړیکه نیوونکي نغمې خدمت تاسو ته فرصت درکوي چې د خپل اړیکه نیوونکي لپاره د ساده زنګ پر ځای یوه انتخاب شوې نغمه یا زمزمه د اړیکه نیوونکي نغمې په توګه ترتیب کړئ.

طریقه

د اړیکه نیوونکي نغمه تاسو ته ځانګړې پېژندنه درکوي.

اړیکه نیوونکي نغمه څنګه ډانلوډ کړو:

  • د راجستر کولو لپاره: په پیغام پاڼه کې REG ولیکئ او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.
  • د ډانلوډ کولو لپاره: په پیغام پاڼه کې GETS  >فاصله< د نغمې کوډ ولیکئ او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.
  • د ډالۍ کولو لپاره: په پیغام پاڼه کې GIFT >فاصله< د نغمې کوډ (۱۲۳۴)>فاصله< د خپل ملګري شمېره ولیکئ. د بېلګې په توګه: ۰۷۷xxxxxxx او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.
  • د خپلې خوښې نغمې ترتیبولو لپاره، ۸۸۶۳ ډایل او غږیزې لارښوونې تعقیب کړئ او د اړیکه نیونکي نغمو له لست څخه یې غوره کړئ.
  • تاسو کولی شئ چې له لاندې لست څخه د نغمې کوډ انتخاب کړئ د بېلګې په توګه اعتبار نهین، GETS  >فاصله< ۰۰۵۱۱۴۹ او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.

که چېرې تاسو غواړئ چې له کورنۍ او ملګرو سره د اړیکې پر مهال هغه نغمه کاپي کړئ چې هغوي د اړیکه نیوونکي نغمې په توګه ترتیب کړي وي، تاسو کولی شئ چې د اړیکې پر مهال د * تڼۍ کېکاږئ.

ستاسو د هوساینې لپاره تاسو کولی شئ چې ۷۷۹ شمېره ډایل کړئ او د اړیکه نیوونکي نغمې د اړیکو د مرکز له استازي سره اړیکه ونیسئ، نوموړی به تاسو د اړیکه نیوونکي نغمې په خدمت کې راجستر کړي، ستاسو له غوښتنې سره سم به ستاسو د خوښې نغمه او موسیقي په مستقیم ډول له سیستم څخه اپلوډ کړي.

په مهربانۍ سره یاد ولرئ: که ستاسو د اړیکه نیوونکي نغمې خدمت فعال شوی نه وي او تاسو د خپل ملګري د نغمې کاپي کولو لپاره د * تڼۍ کېکاږئ، ستاسو د اړیکه نیوونکي نغمې خدمت به په اتومات ډول فعال شي. تاسو به د نغمې د کاپي کولو او د اړیکه نیوونکي نغمې د خدمت فعالولو دواړو لپاره لګښت ورکړئ.


د اړیکه نیوونکي نغمې خدمت تاسو ته فرصت درکوي چې د خپل اړیکه نیوونکي لپاره د ساده زنګ پر ځای یوه انتخاب شوې نغمه یا زمزمه د اړیکه نیوونکي نغمې په توګه ترتیب کړئ.


د اړیکه نیوونکي نغمه تاسو ته ځانګړې پېژندنه درکوي.

اړیکه نیوونکي نغمه څنګه ډانلوډ کړو:

  • د راجستر کولو لپاره: په پیغام پاڼه کې REG ولیکئ او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.
  • د ډانلوډ کولو لپاره: په پیغام پاڼه کې GETS  >فاصله< د نغمې کوډ ولیکئ او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.
  • د ډالۍ کولو لپاره: په پیغام پاڼه کې GIFT >فاصله< د نغمې کوډ (۱۲۳۴)>فاصله< د خپل ملګري شمېره ولیکئ. د بېلګې په توګه: ۰۷۷xxxxxxx او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.
  • د خپلې خوښې نغمې ترتیبولو لپاره، ۸۸۶۳ ډایل او غږیزې لارښوونې تعقیب کړئ او د اړیکه نیونکي نغمو له لست څخه یې غوره کړئ.
  • تاسو کولی شئ چې له لاندې لست څخه د نغمې کوډ انتخاب کړئ د بېلګې په توګه اعتبار نهین، GETS  >فاصله< ۰۰۵۱۱۴۹ او ۸۸۶۳ ته یې واستوئ.

که چېرې تاسو غواړئ چې له کورنۍ او ملګرو سره د اړیکې پر مهال هغه نغمه کاپي کړئ چې هغوي د اړیکه نیوونکي نغمې په توګه ترتیب کړي وي، تاسو کولی شئ چې د اړیکې پر مهال د * تڼۍ کېکاږئ.

ستاسو د هوساینې لپاره تاسو کولی شئ چې ۷۷۹ شمېره ډایل کړئ او د اړیکه نیوونکي نغمې د اړیکو د مرکز له استازي سره اړیکه ونیسئ، نوموړی به تاسو د اړیکه نیوونکي نغمې په خدمت کې راجستر کړي، ستاسو له غوښتنې سره سم به ستاسو د خوښې نغمه او موسیقي په مستقیم ډول له سیستم څخه اپلوډ کړي.

په مهربانۍ سره یاد ولرئ: که ستاسو د اړیکه نیوونکي نغمې خدمت فعال شوی نه وي او تاسو د خپل ملګري د نغمې کاپي کولو لپاره د * تڼۍ کېکاږئ، ستاسو د اړیکه نیوونکي نغمې خدمت به په اتومات ډول فعال شي. تاسو به د نغمې د کاپي کولو او د اړیکه نیوونکي نغمې د خدمت فعالولو دواړو لپاره لګښت ورکړئ.