د اړیکې انتظار

عمومي کتنه

د اړیکې انتظار

هغه وخت چې تاسو په اړیکه کې اوسئ، دغه ځانګړتیا تاسو ته د یوې بلې اړیکې د انتظار خبر درکوي. په ټلېفون کې د خبرو اترو پر وخت به تاسو د بیپ غږ واورئ.
کارول او ځانګړتیاوې

د فعالولو لپاره #43* ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.
لګښت

د فعالولو لګښت نشته.


د اړیکې انتظار

هغه وخت چې تاسو په اړیکه کې اوسئ، دغه ځانګړتیا تاسو ته د یوې بلې اړیکې د انتظار خبر درکوي. په ټلېفون کې د خبرو اترو پر وخت به تاسو د بیپ غږ واورئ.

د فعالولو لپاره #43* ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.

د فعالولو لګښت نشته.