د اړیکې مخکې لېږدونه

عمومي کتنه

د اړیکې مخکې لېږدونه
دغه اسانتیا تاسو ته فرصت درکوي چې تاسو ته ترلاسه کېدونکې اړیکې د ام ټي ان بلې شمېرې او یا هم غږیز پیغام (۷۶۶) ته ولېږدوئ. د اړیکې لېږدونه ستاسو په انتخاب پورې اړه لري (کله چې بوخت یاست، له ساحې څخه وتلي یاست، ځواب نه ورکوئ، ټولې اړیکې).

کارول او ځانګړتیاوې

تاسو ته تر لاسه کېدونکې اړیکې د خپل شخصي غږیز پیغام صندق ۷۶۶ او یا هم د ام ټي ان بلې شمېرې ته ولېږدوئ.

 •  د ټولو غږیزو اړیکو بلې شمېرې ته د لېږلو لپاره: **۲۱* (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ.

 •  د ختمولو لپاره: ##۲۱# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د بوختیا پر وخت د اړیکې لېږل: *۶۷** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.
 •  د ختمولو لپاره: ##۶۷# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د ځواب نه ورکولو پر وخت د اړیکې لېږل: *۶۱** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 •  د ختمولو لپاره: ##۶۱# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د لاسرسي نه لرلو په وخت کې د اړیکې لېږل: *۶۲** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د ختمولو لپاره: ##۶۲# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.
 • د اړیکو د لېږلو د ختمولو لپاره: ##۰۰۲# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.


د اړیکې مخکې لېږدونه
دغه اسانتیا تاسو ته فرصت درکوي چې تاسو ته ترلاسه کېدونکې اړیکې د ام ټي ان بلې شمېرې او یا هم غږیز پیغام (۷۶۶) ته ولېږدوئ. د اړیکې لېږدونه ستاسو په انتخاب پورې اړه لري (کله چې بوخت یاست، له ساحې څخه وتلي یاست، ځواب نه ورکوئ، ټولې اړیکې).


تاسو ته تر لاسه کېدونکې اړیکې د خپل شخصي غږیز پیغام صندق ۷۶۶ او یا هم د ام ټي ان بلې شمېرې ته ولېږدوئ.

 •  د ټولو غږیزو اړیکو بلې شمېرې ته د لېږلو لپاره: **۲۱* (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ.

 •  د ختمولو لپاره: ##۲۱# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د بوختیا پر وخت د اړیکې لېږل: *۶۷** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.
 •  د ختمولو لپاره: ##۶۷# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د ځواب نه ورکولو پر وخت د اړیکې لېږل: *۶۱** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 •  د ختمولو لپاره: ##۶۱# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د لاسرسي نه لرلو په وخت کې د اړیکې لېږل: *۶۲** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

 • د ختمولو لپاره: ##۶۲# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.
 • د اړیکو د لېږلو د ختمولو لپاره: ##۰۰۲# او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.