د اړیکې ځنډول

عمومي کتنه

د اړیکې ځنډول ( Call Hold) تاسو ښايي د یوې فعالې اړیکې پر وخت وغواړئ چې یوه بله اړیکه ونیسئ یا یې ترلاسه کړئ، په دې صورت کې تاسو باید خپله فعاله اړیکه وځنډوئ. تاسو همدا راز ښايي دوهمې اړیکې ته پرته له دې چې لومړنۍ اړیکه قطع کړئ ځواب ووایئ او بیا بېرته لومړنۍ اړیکې ته مراجعه وکړئ.

کارول او ځانګړتیاوې

د فعالولو لپاره #43* ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.

د فعالولو لګښت نشته.

د اړیکې ځنډول ( Call Hold) تاسو ښايي د یوې فعالې اړیکې پر وخت وغواړئ چې یوه بله اړیکه ونیسئ یا یې ترلاسه کړئ، په دې صورت کې تاسو باید خپله فعاله اړیکه وځنډوئ. تاسو همدا راز ښايي دوهمې اړیکې ته پرته له دې چې لومړنۍ اړیکه قطع کړئ ځواب ووایئ او بیا بېرته لومړنۍ اړیکې ته مراجعه وکړئ.


د فعالولو لپاره #43* ډایل او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.

د فعالولو لګښت نشته.