د Call ME خدمتونه

عمومي کتنه

د اړیکې مخکې لېږدونه

دغه اسانتیا تاسو ته فرصت درکوي چې تاسو ته ترلاسه کېدونکې اړیکې د ام ټي ان بلې شمېرې او یا هم غږیز پیغام(766)​ ته ولېږدوئ. د اړیکې لېږدونه ستاسو په انتخاب پورې اړه لري (کله چې بوخت یاست، له ساحې څخه وتلي یاست، ځواب نه ورکوئ، ټولې اړیکې).

طریقه

کارول او ځانګړتیاوې: 


تاسو ته تر لاسه کېدونکې اړیکې د خپل شخصي غږیز پیغام صندق 766 او یا هم د ام ټي ان بلې شمېرې ته ولېږدوئ. 
:
د ټولو غږیزو اړیکو بلې شمېرې ته د لېږلو لپاره: *21** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ.
د ختمولو لپاره: #21 ##او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د بوختیا پر وخت د اړیکې لېږل:*67** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د ختمولو لپاره: #67 ## او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د ځواب نه ورکولو پر وخت د اړیکې لېږل: *61** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.
د ختمولو لپاره: #61 ##او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لاسرسي نه لرلو په وخت کې د اړیکې لېږل: *62** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د ختمولو لپاره: #62 ## او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د اړیکو د لېږلو د ختمولو لپاره: #002 ## او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره 779 ډایل او یا هم له 0772222779 سره اړیکه ونیسئ.د اړیکې مخکې لېږدونه

دغه اسانتیا تاسو ته فرصت درکوي چې تاسو ته ترلاسه کېدونکې اړیکې د ام ټي ان بلې شمېرې او یا هم غږیز پیغام(766)​ ته ولېږدوئ. د اړیکې لېږدونه ستاسو په انتخاب پورې اړه لري (کله چې بوخت یاست، له ساحې څخه وتلي یاست، ځواب نه ورکوئ، ټولې اړیکې).


کارول او ځانګړتیاوې: 


تاسو ته تر لاسه کېدونکې اړیکې د خپل شخصي غږیز پیغام صندق 766 او یا هم د ام ټي ان بلې شمېرې ته ولېږدوئ. 
:
د ټولو غږیزو اړیکو بلې شمېرې ته د لېږلو لپاره: *21** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ.
د ختمولو لپاره: #21 ##او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د بوختیا پر وخت د اړیکې لېږل:*67** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د ختمولو لپاره: #67 ## او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د ځواب نه ورکولو پر وخت د اړیکې لېږل: *61** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.
د ختمولو لپاره: #61 ##او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لاسرسي نه لرلو په وخت کې د اړیکې لېږل: *62** (د سیمې کوډ) (ترلاسه کوونکې شمېره) # او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د ختمولو لپاره: #62 ## او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د اړیکو د لېږلو د ختمولو لپاره: #002 ## او د استولو تڼۍ کېکاږئ.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره 779 ډایل او یا هم له 0772222779 سره اړیکه ونیسئ.