مجلسي اړیکه

عمومي کتنه

ایا یو مهم اعلان مو ترلاسه کړی دی چې غواړئ له ملګرو سره یې په یو دم شریک کړئ؟ یا ښايي تاسو له خپلو همکارانو سره یو مهم بحث ولرئ. اوس تاسو کولی شئ چې تر پنځو مختلفو شمېرو سره په عین وخت کې اړیکې ونیسئ په داسې حال کې چې تاسو ټول خبرې کولی او یو بل ته غوږ نیولی شئ.
څنګه کار کوي

مجلسي اړیکه (Call Conference)
له دغه خدمت سره تاسو کولای شئ چې په عین وخت کې له پنځو کسانو سره اړیکې ټینګې کړئ.

ګټې:

 • د اداینې وړ دی
 • د سوداګرۍ لپاره اغېزمن دی.
 • د اسانه کارونې وړ دی.

یوه شمېره ډایل کړئ او کله چې وصل شوئ یوه بله شمېره ډایل کړئ او له Option مینو څخه مجلس غوره کړئ، په همدې ډول تاسو پنځه شمېرې اضافه کولای شئ.

ګټې:

 •     مناسب لګښت لري.
 •     د سوداګرۍ لپاره اغېزمن دی.
 •     د اسانه کارونې وړ دی.

لګښت:
یوازې د اړیکه نیونکی به لګښت ورکوي.
د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.


ایا یو مهم اعلان مو ترلاسه کړی دی چې غواړئ له ملګرو سره یې په یو دم شریک کړئ؟ یا ښايي تاسو له خپلو همکارانو سره یو مهم بحث ولرئ. اوس تاسو کولی شئ چې تر پنځو مختلفو شمېرو سره په عین وخت کې اړیکې ونیسئ په داسې حال کې چې تاسو ټول خبرې کولی او یو بل ته غوږ نیولی شئ.

مجلسي اړیکه (Call Conference)
له دغه خدمت سره تاسو کولای شئ چې په عین وخت کې له پنځو کسانو سره اړیکې ټینګې کړئ.

ګټې:

 • د اداینې وړ دی
 • د سوداګرۍ لپاره اغېزمن دی.
 • د اسانه کارونې وړ دی.

یوه شمېره ډایل کړئ او کله چې وصل شوئ یوه بله شمېره ډایل کړئ او له Option مینو څخه مجلس غوره کړئ، په همدې ډول تاسو پنځه شمېرې اضافه کولای شئ.

ګټې:

 •     مناسب لګښت لري.
 •     د سوداګرۍ لپاره اغېزمن دی.
 •     د اسانه کارونې وړ دی.

لګښت:
یوازې د اړیکه نیونکی به لګښت ورکوي.
د لا زیاتو معلوماتو لپاره ۷۷۹ ډایل او یا هم له ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ سره اړیکه ونیسئ.