د رومېنګ خدمتونه

د مخکې اداینې نوې بیې

​ ​ ​
د رومېنګ خدمات نوې بیې (مخکې ادینه) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
د رومېنګ زونونه ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
نوي نومونه لومړی زون دریم زون څلورم زون پنځم زون شپږم زون اووم زون اتم زون
اړیکه ام ټي ان زون پاکستان اسیا افریقا او منځنی ختیځ لویديځ نوره نړۍ سټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ)۵۵۱۰۰۱۵۰۱۹۰۲۶۰۳۳۵۷۸۰
محلي (افغانۍ)۲۰۵۵۹۰۱۰۰۱۲۰۱۵۰۳۶۰
نړیوال (افغانۍ)۶۰۱۲۰۲۲۰۲۰۰۲۸۰۳۴۰۱۰۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ)۱۵۲۵۴۰۴۰۵۰۵۰۱۱۰
MTC (AFA)۳۰۵۵۸۰۱۱۰۱۱۰۲۰۰۲۸۰

د وروسته اداینې نوې بیې

د رومېنګ خدمات نوې بیې (وروسته ادینه) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
د رومېنګ زونونه ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
نوي نومونهلومړی زوندریم زونڅلورم زونپنځم زونشپږم زوناووم زوناتم زون
اړیکهام ټي ان زونپاکستاناسیاافریقا او منځنی ختیځلویديځنوره نړۍسټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ)۵۵۱۰۰۱۵۰۱۹۰۲۶۰۳۳۵۷۸۰
محلي (افغانۍ)۲۰۵۵۹۰۱۰۰۱۲۰۱۵۰۳۶۰
نړیوال (افغانۍ)۶۰۱۲۰۲۲۰۲۰۰۲۸۰۳۴۰۱۰۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ)۱۵۲۵۴۰۴۰۵۰۵۰۱۱۰
MTC (AFA)۳۰۵۵۸۰۱۱۰۱۱۰۲۰۰۲۸۰


​ ​ ​
د رومېنګ خدمات نوې بیې (مخکې ادینه) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
د رومېنګ زونونه ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
نوي نومونه لومړی زون دریم زون څلورم زون پنځم زون شپږم زون اووم زون اتم زون
اړیکه ام ټي ان زون پاکستان اسیا افریقا او منځنی ختیځ لویديځ نوره نړۍ سټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ)۵۵۱۰۰۱۵۰۱۹۰۲۶۰۳۳۵۷۸۰
محلي (افغانۍ)۲۰۵۵۹۰۱۰۰۱۲۰۱۵۰۳۶۰
نړیوال (افغانۍ)۶۰۱۲۰۲۲۰۲۰۰۲۸۰۳۴۰۱۰۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ)۱۵۲۵۴۰۴۰۵۰۵۰۱۱۰
MTC (AFA)۳۰۵۵۸۰۱۱۰۱۱۰۲۰۰۲۸۰


د رومېنګ خدمات نوې بیې (وروسته ادینه) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
د رومېنګ زونونه ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
نوي نومونهلومړی زوندریم زونڅلورم زونپنځم زونشپږم زوناووم زوناتم زون
اړیکهام ټي ان زونپاکستاناسیاافریقا او منځنی ختیځلویديځنوره نړۍسټلایټ
افغانستان ته (افغانۍ)۵۵۱۰۰۱۵۰۱۹۰۲۶۰۳۳۵۷۸۰
محلي (افغانۍ)۲۰۵۵۹۰۱۰۰۱۲۰۱۵۰۳۶۰
نړیوال (افغانۍ)۶۰۱۲۰۲۲۰۲۰۰۲۸۰۳۴۰۱۰۲۰
لیکلی پیغام (افغانۍ)۱۵۲۵۴۰۴۰۵۰۵۰۱۱۰
MTC (AFA)۳۰۵۵۸۰۱۱۰۱۱۰۲۰۰۲۸۰