موخه او لرلید

لرلید:

څو زمونږ پېرودونکو ته د نوې برجسته ډیجیټل نړۍ د وړاندې کولو رهبري وکړو.

موخه:

څو زمونږ د پېرودونکو ژوند په بشپړ ډول روښانه کړو.