د ام ټي ان په اړه

د ام ټی ان رئیس پیغام

مونږ ډاډه یو چې تاسو پر مونږ په

نوروګورئ

موخه او لرلید

زمونږ پېرودونکو ته د نوې برجسته ډیجیټل نړۍ د وړاندې کولو رهبري وکړو

نوروګورئ

د ام ټي ان ګروپ په اړه

د ام ټي ان ګروپ په ۱۹۹۴ زیږدیز کال کې پیل شو، ...

نوروګورئ