ام تی ان مومو

آدرس های نمایندگی های ام تی ان مومو در بلخ

بلخ

نمبر مبایلنوع دوکانآدرساسم نمایندهولایت
775481534خوراکه فروشیکارتۀ سجادیۀ پایینآیت اللهبلخ
775268885موبایل فروشیکوچۀ مخابرات روبروی عزیزی بانکعبدالقیومبلخ
778865562خوراکه فروشیبازار کمپ سخیعبداللهبلخ
770710510موبایل فروشیکارتۀ سجادیه سرک اولاحمدبلخ
764164745خوراکه فروشیسجادیۀ پایین سرک اولاحمدبلخ
772168321موبایل فروشیبازار ولسوالی شولگرهاحمد بشیربلخ
778540130خوراکه فروشیکارتۀ صلح سرک اولاحمد فرهادبلخ
771069562Connect Storeرستۀ غوربندیاحمد فرزادبلخ
777128481موبایل فروشیبازار خلماحمد جوادبلخ
778536843خوراکه فروشیاطراف شهراحمد ضیابلخ
770233097خوراکه فروشیبندر یولمارب – سرکعلی محمدبلخ
765964206موبایل فروشیولسوالی خلم بازار بالااسد اللهبلخ
764070319مزار بزنسن سنتر، زیر زمینیفخر الدینبلخ
765952275خوراکه فروشیکارتۀ شفاخانه، جوار مرکز پولیسفریدونبلخ
774226934DCSPولسوالی شولگره، نزدیک سرای برنج فروشیفیروزبلخ
771096045موبایل فروشیجادۀ عمومی کارتۀ وحدتغلامبلخ
764236341خوراکه فروشیسرک اول، قلعۀ غازی هاغلام حیدر
775360792خوراکه فروشیکارتۀ سید آبادغلام مصطفیبلخ
773492935موبایل فروشیکارتۀ فقیر آبادغلام نبیبلخ
773038940خوراکه فروشیکارتۀ مولاناهمایونبلخ
772964648DCSPبازار حیرتان، رستۀ صرافیحمید اللهبلخ
778218669خوراکه فروشیمرکز شهر مزار شریف، آریا مارکیتحمید اللهبلخ
773206355عکاسی و کمپیوتر فروشیحیرتان سر چوکحمید اللهبلخ
771440780خوراکه فروشیبرسر الدین مارکیتاسماعیلبلخ
774253835خوراکه فروشیکارتۀ فقیر آباد، کوچه نخودپزیجمشیدبلخ
774837227خوراکه فروشیکمربند بابه یادگارجاویدبلخ
767112473موبایل فروشیچهار سرکۀ کود برقجاویدبلخ
776629421خوراکه فروشیکارتۀ خراسانجاویدبلخ
773675218موبایل فروشیکارتۀ سیاه گردخان محمدبلخ
770151946خوراکه فروشیکفایت مارکیتخواجه عزیزبلخ
779459991موبایل فروشینور مارکیت، جوار شفاخانه بلخکریم الدینبلخ
778157299موبایل فروشیمکتب باخترمحبوب اللهبلخ
776441456موبایل فروشیولسوالی بلخ، سر چوکمیرویسبلخ
779504782خوراکه فروشیکارتۀ یولماربمیرزا محمدبلخ
774769344موبایل فروشیچهارراهی الکوزیمیرزا نبیبلخ
773867835خوراکه فروشیکارتۀ نور خدامحمدبلخ
767460945موبایل فروشیکارتۀ نور خدامحمدبلخ
775298769موبایل فروشیکارتۀ انصاریمحمد علیمبلخ
764805820DCSPنور مارکیت، جوار شفاخانه بلخمحمد اشرفبلخ
771531379موبایل فروشیمزار بزنسن سنتر، زیر زمینیمحمد اشرفبلخ
773782066خوراکه فروشیشهرک علی آبادمحمد باقربلخ
776718810خوراکه فروشیکارتۀ یمامحمد عیسیبلخ
775970294DCSPDCSPمحمد هاشمبلخ
773370882موبایل فروشیکارتۀ علی چوپانمحمد حسینبلخ
773581186موبایل فروشیولسوالی دولت آباد، نزدیک چوکمحمد نسیمبلخ
766900610خوراکه فروشیبلخ – لنگر خانهمحمد نظربلخ
771050192خوراکه فروشیولسوالی خلم ، قریۀ صیادمحمد شفیعبلخ
774426212خوراکه فروشیسرک کارتۀ خراسانمحمد شریفبلخ
776969942خوراکه فروشیسرک سید آبادمحمد تقیبلخ
779865497Connect Storeولسوالی خلم، سر پلمحمد یاسینبلخ
773202836خوراکه فروشیکارتۀ نساجی، یلماربمحمد اللهبلخ
776106341خوراکه فروشیکارتۀ ولیعصرموسیبلخ
773457084خوراکه فروشیولسوالی خلم، بازار پایاننجیب اللهبلخ
767720769موبایل فروشینور ما، جوار شفاخانه بلخنصیر احمدبلخ
778827361موبایل فروشیجادۀ کفایتنور اللهبلخ
767112561Connect Storeکارتۀ اریانا سرک عمومیقیام الدینبلخ
772342849خوراکه فروشیسرک شهر آرا – مقابل شفاخانۀ بلخرحمت اللهبلخ
765664173موبایل فروشیکارتۀ ام البلاد سرک اولسید حمید اللهبلخ
764567936خوراکه فروشیکارتۀ علی چوپان – چارپایاسیف اللهبلخ
773726412موبایل فروشیکفایت مراکیت، زیرزمینیسید امینبلخ
778511918موبایل فروشیکوچۀ سره میاشتسید باقربلخ
764673564موبایل فروشیکارتۀ زراعیت – جادۀ بابه مزاریسید مهدیبلخ
778884148موبایل فروشیدروازۀ شادیان، نزدیک باختر بازارسید مشرفبلخ
772519131موبایل فروشیکوچۀ مهمان خانۀ بخدیشفیق اللهبلخ
776420094موبایل فروشینور مارکیتشاه نظربلخ
775149031خوراکه فروشیجادۀ مولانا جلال الدینشمس اللهبلخ
766268029DCSPولسوالی دولت آباد سرچوکشیر علیبلخ
774133721موبایل فروشیبازار حیرتان، سر چوکشیر محمدبلخ
779196678موبایل فروشیمرکز بلخ، ستاره مارکیتتیموربلخ
773626109خوراکه فروشیعقب پشتنی بانکوصیل احمدبلخ
773076207خوراکه فروشیدروازۀ سرک شادیانیار محمدبلخ
767133735DCSPولسوالی خلم، سر چاردریادبیح اللهبلخ
772906728موبایل فروشیولسوالی دولت آباد سرچوکذکراللهبلخ