ام تی ان مومو

آدرس های نمایندگی های ام تی ان مومو در هرات

هرات

نمبر مبایلنوع دوکانآدرساسم نمایندهولایت
775260784عکاسی و کمپیوتر فروشیناحیه هشتم، باغ مراد 24محمد منیرهرات
767758002موبایل فروشیجبرائیل، سرک چهارده مترهعباسهرات
774806236موبایل فروشیناحیه پنجم، فهیم سوپر مارکیت، منزل اولعبدالهادیهرات
773731736موبایل فروشیجادۀ کارملیعبدال حسینیهرات
777295169موبایل فروشیولسوالی انجیل، مقابل امام شیشنوتعبدالمجیدهرات
778409788DCSPدرب میلک، مقابل شرکت پشمعبدالمتینهرات
778953784موبایل فروشیناحیۀ پنجم، سرک 30 متره، جنبۀ مسجد سفیدعبدالرحیمهرات
766940863Connect Storeدرب میلک منار آزادی مارکیتعبدالرووفهرات
774962652Connect Storeدرب کندهار، اقبال مارکیتعبدالرزاقهرات
775030677موبایل فروشیشهر نو، کوچۀ لایز مهری، خراسان مارکیت، دوکان نمبر 49عبدالسلامهرات
772146833خوراکه فروشیدرب میلک، مقابل هرات نت و بولتعبدالصمدهرات
774423875موبایل فروشیناحیۀ پنجم، کوچۀ بانک خون، تحت هوتل موفقعبدالشکورهرات
764018873Connect Storeدرب خوش، مندوی بدمرغان، حاجی عبدالرووفعبدالواسعهرات
772466340DCSPنزدیک جادۀ عیدگاهاحمد رشادهرات
773059971خوراکه فروشیناحیۀ هشتم، بلند آب، سر پل، کوچۀ پنج مترهاحمد شاههرات
767662960موبایل فروشیدرب کندهار، نزدیک ناحیۀ دهمعلیهرات
773562987موبایل فروشیناحیۀ پنجم، فهیم سوپر مارکیت، منزل دوهم، مارکیت جدیدعلی احمدهرات
773469424موبایل فروشیمحل حاجی عباس، مرکز محلهعلی مردانهرات
770091943موبایل فروشیسرک چهارده متره جبراییلاسد اللههرات
773457296خوراکه فروشیولسوالی انجیل دوراهی جگر توعتیق اللههرات
777553050موبایل فروشیهرات، ناحیۀ نهم، درب میلک، نزدیک شرکت پشمعزیز احمدهرات
766047987موبایل فروشیشهرک اندیشه، سرک چهل مترهباقرهرات
773540481موبایل فروشیگذره، شهرک اندیشه، مرکز شهرکداوودهرات
772601458موبایل فروشیمحله حاجی عباسدور محمدهرات
770032815موبایل فروشیشهرک اندیشه، سرک دوازده مترهابراهیمهرات
771700071موبایل فروشیولسوالی اسلام قلعهاعجاز الحقهرات
766107195موبایل فروشیدرب عراقفرزادهرات
778548787DCSPعصر جدید کوچۀ چهاردهمفاطمههرات
776026125موبایل فروشیناحیۀ ششم، نو آبادچهارراهی اول سر نفشفوادهرات
777178220خوراکه فروشیناحیۀ هشتم، نزدیک سرک شیرزارفوادهرات
767721097موبایل فروشیدرب کندهار، سیپولاک، نزدیک پلفیروز احمدهرات
770269677DCSPاسلام قلعه، نزدیک مسجد جامعفیروز احمدهرات
765514383موبایل فروشیدرب میلک، نزدیک بنایی مارکیتغلام حسنهرات
771680814Connect Storeدرب میلک، پایی حصارغلام حضرتهرات
778763224موبایل فروشیولسوالی گذره، قریۀ مالان – پل سفیدگل آغاهرات
776695644موبایل فروشیشهر نو، مقابل شاروالیغلام فاروقهرات
774740589موتر خدمات و فروشات سیارشهر نور، جادۀ لیسۀ مهری، دفتر عمران طارقحبیب اللههرات
775937996Connect Storeدرب قندهار، اسلامی مارکیتحاجی عبدالباریهرات
778549778DCSPفلکۀ درب کندهارهمایونهرات
764253049موبایل فروشیولسوالی گلران، بازار قره بارغحمزههرات
775346643موبایل فروشیحوض کرباس، آب بورده، مقابل مرکز پولیسحیات اللههرات
778211104موبایل فروشیبکر آباد، گذشته از پل کارتههمایونهرات
776386400موبایل فروشیجبراییل چهارده متریحسینهرات
774420246خوراکه فروشیدرب میلک، نزدیک سونای طراوتجلیل احمدهرات
779369161عکاسی و کمپیوتر فروشیمیمیزک شکیبان، گذشته از نظام هوتلجاوید احمدهرات
765156806موبایل فروشیدرب میلک، مقابل شرکت پشمجمع خانهرات
778732661عکاسی و کمپیوتر فروشیسرک 20 متره، شهرک اندیشهخان محمدهرات
776761016موتر خدمات و فروشات سیارجادۀ مخابرات، روبروی مخابراتمیثمهرات
779129940خوراکه فروشیناحیۀ هشتم، جادۀ خواجه صاحب، سر پل جوی انجیل دست راستمیرویسهرات
764209646موبایل فروشیجبراییل چهارده متریمحمدهرات
779549677موبایل فروشیاسلام قلعه، روبروی مارکیت حاجی غلام خانمحمد اکبرهرات
776666851موبایل فروشیصوفی آبادمحمد عارفهرات
778461102Connect Storeشهرک تورغندی، روبروی مخابراتمحمد ابراهیمهرات
776201919موبایل فروشیناحیۀ هشتممحمد مهدیهرات
777294933موبایل فروشیناحیۀ پنجم، چهارراهی گل ها، قصر موبایلمحمد معصومهرات
771450752موبایل فروشیدرب خوش، نزدیک قوماندانی، مقابل کاکا زاده مارکیتمحمد نبیهرات
777178237خوراکه فروشیرحمت آبادمحمد قاسمهرات
777294348خوراکه فروشیمرکز ولسوالی گذرهمحمد رقیبهرات
771193113خوراکه فروشیقریۀ شکور خانی، نزدیک مسجد خلفای راشدینمحمد سعیدهرات
775293255موبایل فروشیناحیۀ پنجم، چهارراهی گل ها، قصر موبایلمحمد صدیقهرات
764192800موبایل فروشیناحیۀ هشتم، خواجه عبدالله انصاری مقابل مسجد جامعمحمد شفیقهرات
765559347موبایل فروشیولسوالی گذره، نزدیک ساختمان ولسوالی گذزهمحمد طارقهرات
778467889Connect Storeدرب میلک، جاده عیدگاه، رستۀ بنایی مارکیتمحمد یونسهرات
766815430موبایل فروشیمرکز بازار ولسوالی کهسانموسیهرات
772891514خوراکه فروشیبارامان، محل مشوانی ها، رستۀ آشپزخانۀ رفاهنجیب اللههرات
778131810DCSPروبروی مخابرات، توزیع کنندۀ نابنقیب اللههرات
776218653DCSPمرکز غوریاننصیر احمدهرات
778087226خوراکه فروشیناحیۀ اول، چهارراهی قول اردو، اخیر سرک خواجه مراد بخشنوروزهرات
771991871صرافیحومۀ شهر نونور گلهرات
767274747موبایل فروشیمرکز ولسوالی زنده جاننور الله نوریهرات
770887023موبایل فروشیجبراییل، چهارده متری مقابل نمایندگی خدمات و محصولات ام تی انرسولهرات
772374477خوراکه فروشیدرب کندهار، دوراهی سلطان آغاصفی اللههرات
774705356موبایل فروشیاسلام قلعه، روبروی مسجد جامع اسلام قلعهسید عبدالقادرهرات
774369362موبایل فروشیسر جنگل – نزدیک جوی گذرهسید عبدالرزاقهرات
767088474موبایل فروشیناحیۀ ششم، سر کوچۀ صوفی آبادسید امیرهرات
775162464خوراکه فروشیشهر نو، دپارتمنت برق، صدیقیم موبایلسید محمد حنیفهرات
771553595موبایل فروشیدرب میلک، مقابل عزیز بانکسید ناصرهرات
772971404DCSPناحیۀ دوهم، چهارراهی آمریت، نزدیک عزیز بانکتوابهرات
765419926موبایل فروشیناحیه ششم، نو آباد چهارراهی اولوزیر احمدهرات
770621409موبایل فروشیدرب عراق، چهارساوکزلمیهرات