ام تی ان مومو

آدرس های نمایندگی های ام تی ان مومو در کابل

کابل

نمبر مبایلنوع دوکانآدرساسم نمایندهولایت
778172756موبایل فروشیدشت برچی، چهارراهی نقاشی (ایستگاه)عباسکابل
765681416خوراکه فروشیبازار چهارقلعه، نزدیک شفا بوتیکعبدالاحمدکابل
771272097موبایل فروشیگولایی خواجه بغرا نزدیک هوتل ارگعبدالاحدکابل
778666494موبایل فروشیسرای شمالی، کوچۀ اول، هوفیان مارکیتعبدالاحدکابل
772344526Connect Storeدشت برچی مقابل بانک AIBعبدالاحمدکابل
766971330خوراکه فروشیدوغ آبادعبدالعظیمکابل
777159760موبایل فروشیخیر آبادعبدالعزیزکابل
770803049عکاسی و کمپیوتر فروشیتهیه مسکن ثبت احوال نفوسعبدالعمرانکابل
779468663موبایل فروشیمندوی سرای وزیر گلعبدالغفارکابل
765221694موبایل فروشیشهرک آریاعبدالغفارکابل
773479726موبایل فروشیایستگاه نانواییعبدالغفورکابل
776701406موبایل فروشیناحیۀ ششم، سرک سه کاریزعبدالغفورکابل
779093786موبایل فروشیشهرک آریا پروژۀ دوهمعبدالهادیکابل
773535686خوراکه فروشیبنی حصارعبداحکیمکابل
775228659خوراکه فروشیبازار استالفعبدالخالدکابل
765890565موبایل فروشیسرک کابل – لوگرعبدالخالقکابل
777808989خوراکه فروشیتایمنی، سرک دوهمعبدالخالصکابل
772437035موبایل فروشیقلعچه سرک عمومیعبداللقاکابل
774976042خوراکه فروشیکلوله پشته، مقابل عزیزی ستارعبدالمجیدکابل
778877751موبایل فروشیپشتون مارکیتعبدالمجیدکابل
779278830موبایل فروشیده افغانانعبدالمحمدکابل
776189876موبایل فروشیقلعه زمان خان، سرک پایان سپین مسجدعبدالناصرکابل
767904408موبایل فروشیقلعۀ زمان خان، سرک بالا، جوار چهارراهی فاضل آبادعبدالقیومکابل
772549247خوراکه فروشیدشت برچی، دشت شور، کوچۀ 26عبدالرحیمکابل
779696562موبایل فروشیکمپنی تمدن مارکیتعبدالرحمانکابل
773424112موبایل فروشیکارتۀ نو، سرک دوهمعبدالرحمانکابل
767648362عکاسی و کمپیوتر فروشیدوغ آباد، قلعۀ رحیمعبدالرووفکابل
767604971خوراکه فروشیقلعۀ زمان خان، سمنت خانهعبدالسلامکابل
773004668صرافیگل مارکیت، داخل باغعبدالسمیعکابل
776245002موبایل فروشیتحت بلاک های افسوترعبدالشعیبکابل
773341968موبایل فروشیبازار پلچرخیعبدالسبحانکابل
773646848موبایل فروشیسرک شاه دو شمشیرهعبدالوهابکابل
772755923موبایل فروشیعبدالواحدکابل
774376250عکاسی و کمپیوتر فروشیسرای شهزادهعبدالوحیدکابل
774936127موبایل فروشیارزان قیمت، شینواری مارکیت، منزل اولعبدالوکیلکابل
775854775خوراکه فروشیقلعۀ وکیل، سرک 12 امامعبدالوکیلکابل
767612268موبایل فروشیبهارستان کوچۀ اولعبدالولیکابل
770946387صرافیارزان قیمت، نزدیک عزیز بانکعبدالواسعکابل
770625417موبایل فروشیقلعۀ زمان خان، سرک بالا، دهن نلعبداللهکابل
775447316موبایل فروشیجادۀ یونس قانونی، کوچۀ اخیرآغا محمدکابل
773597323موبایل فروشیایستگاه نانواییاحمد حامدکابل
772358785موبایل فروشیکمپنی چهاردهی بزنس سنتراحمد جوادکابل
775936314موبایل فروشیکوته سنگی فضلی مارکیت، منزل اولاحمد جاویدکابل
779230001موبایل فروشیهدۀ خوستاحمد مختارکابل
779240961موبایل فروشیبهارستان، نزدیک پارکاحمد نعیمکابل
767945882عکاسی و کمپیوتر فروشیقلعۀ کاشفاحمد شریفکابل
764286632موبایل فروشیقلعۀ زمان خان، سرک بالا، زیارت مردان غایباحمد ضیاکابل
776037291موبایل فروشیجادۀ نادر پشتوناحمد اللهکابل
776332620صرافیسرک عمومی چهلستون، لوگر پلازهاجمل جانکابل
770810563موبایل فروشیپشتون مارکیت، سرک پل خشتیعلی اکبرکابل
775781991خوراکه فروشیارزان قیمت، سرک شهرک کرزیالله دوستکابل
772976028موبایل فروشیدشت برچی، روبروی عبدالرحمان مارکیتامینکابل
767355410موبایل فروشیچهارراهی تایمنی، سرک اولامرالدینکابل
771124965خوراکه فروشیبگرامی، مقابل ساختمان بگرامیانیلکابل
779785078Connect Storeبازار پلچرخی، مارکیت حاجی زمان گلارسلا خانکابل
765107485خوراکه فروشیارزان قیمتارسلاکابل
776170755خوراکه فروشیارزان قیمتاسد اللهکابل
774141144خوراکه فروشیقلعۀ فتح الله، نزدیک KSSعتیق اللهکابل
772653754خوراکه فروشیچهارراهی ترافیک، سرک چهارم، مقابل بانک اسلامیعتیق اللهکابل
775148968خوراکه فروشیقلعۀ زمان خان، فاضل آبادایام الدینکابل
774404215موبایل فروشیپشتون مارکیت، سرک پل خشتیعزیز احمدکابل
775760503موبایل فروشیقلعۀ حشمت خانعزیز رحمانکابل
772905583خوراکه فروشیقلعۀ زمان خان، سرک پایان، نزدیک مکتب پسرانعزیز اللهکابل
770056874موبایل فروشیارزان قیمتعزیز الرحمانکابل
774145685موبایل فروشیپاینده مارکیت، سرک پل خشتیبادل بیگکابل
774726028موبایل فروشیتمدن کمپنی مارکیتبهادر شاهکابل
771538921Connect Storeمندوی گلزار مارکیتبهار الدینکابل
778532781موبایل فروشیارزان قیمت، پهلوی شینواری مارکیتبیدارکابل
777238848خوراکه فروشیچهلستون المدینه مارکیتبکتاشکابل
773890921خوراکه فروشیچهارراهی قمبر، سرک اول، مقابل زیبا رستورانتبریالیکابل
778410986موبایل فروشیپلچرخی، نزدیک مسجد ملا تره خیلبصیرکابل
766226759Connect Storeقلعۀ زمان خان، سرک پایان، نزدیک سمنت خانهبصیرکابل
776986783موبایل فروشیسرک عمومی قلعچهبصیر اللهکابل
772283886موبایل فروشییکه توت، ناحیه نهمبشیر احمدکابل
772508075خوراکه فروشیارزان قیمت، مقابل پسته خانهبرهان اللهکابل
772349563عکاسی و کمپیوتر فروشیده خدایداد، شهرک خراسانابراهیمکابل
778528621عکاسی و کمپیوتر فروشیقلعۀ زمان خان، سرک بالا، زیارت مردان غایباحسان اللهکابل
775227433موبایل فروشیبازار قابل بایاختیارملکابل
767136806موبایل فروشیبازار قلعۀ موسی، سرک اولالیاسکابل
776721092خوراکه فروشیچهار آسیاب، هدۀ میاخیلالیاسکابل
776135417موبایل فروشیبازار قره باغایملکابل
778363893خوراکه فروشیکوته سنگی، دنیا مارکیت، منزل دوهمایملکابل
765811767عکاسی و کمپیوتر فروشیکمپنی مقابل چهاردهی بزنس سنترعنایت اللهکابل
775850540موبایل فروشیبازار قره باغاسلام الدینکابل
779759808خوراکه فروشیشهرک افغانعصمت اللهکابل
767373137موبایل فروشیارزان قیمت، شینواری مارکیت، منزل اولفرهادکابل
764699024موبایل فروشیتخارستان مارکیتفوادکابل
773372754موبایل فروشیسرک عمومی بهارستانفایدکابل
773607246موبایل فروشیارزان قیمت مقابل شینواری مارکیتفضل خالقکابل
772243660موبایل فروشیچهارراهی پل سوخته، گولایی دواخانهفضل احمدکابل
773691135عکاسی و کمپیوتر فروشیسرک اول، مقابل بلاک های افسوترفضل رحمانکابل
774663599موبایل فروشیکوته سنگی فضلی مارکیت، منزل اولفیروز خانکابل
777088440موبایل فروشیبازار گلدره، مقابل مسجد علیفیروزکابل
779893478خوراکه فروشیسرک میدان هوایی، نزدیک صالون عروسی ستاره هافولاد احمدکابل
771812872خوراکه فروشیخوراکه فروشیخوراکه فروشیکابل
776520084موبایل فروشیدشت برچی کوچۀ قصابیغلام عباسکابل
775001660موبایل فروشیدشت برچی نقاشغلام عباسکابل
779264758خوراکه فروشیارزان قیمت عقب افغان رستورانتغلام فاروقکابل
770725956موبایل فروشیچهارقلعه، سرای چقرک، نزدیک سه راهیغلام محمدکابل
767307603DCSPدشت برچیغلام رضاکابل
773635623موبایل فروشیارزان قیمت مقابل پسته خانهحبیب اللهکابل
767785037موبایل فروشیدشت برچی، پل خشکحبیب اللهکابل
778284580خوراکه فروشیده خدایداد، شهرک خراسانحبیب اللهکابل
772264996موبایل فروشیسمت راست، چهارراهی پل سرخحبیب اللهکابل
765598288موبایل فروشیهنگرا چهارراهی شهیدحفیظ اللهکابل
766405721موبایل فروشیسرک اول شاه شهیدحفیظ اللهکابل
775157023موبایل فروشیارزان قیمت، شهرک امنیتحمید آغاکابل
764288757موبایل فروشیکوچۀ ششم، مقابل نانواییحمدکابل
778234385موبایل فروشیکمپنی امیری مارکیتحمید اللهکابل
778024140موبایل فروشیکوته سنگی فضلی مارکیت، منزل اولحمید اللهکابل
779984405موبایل فروشیکارته نو، سرک سهحنظلهکابل
779317737موبایل فروشیکارته نو، ایستگاه نانواییحقیق اللهکابل
772214564موبایل فروشیکمپنی تمدن مارکیتحسب اللهکابل
778960262موبایل فروشیبگرامیحشمت اللهکابل
765795420صرافیسرای شمالی، مارکیتحشمت اللهکابل
765256015موبایل فروشیده افغانان، زیرزمینیحسیب اللهکابل
776313788خوراکه فروشیمیربچه کوت، مارکیتحسن زیکابل
777023892خوراکه فروشیارزان قیمتحیات اللهکابل
778922203خوراکه فروشیکوچۀ ششم، کمپنی الکوزیحیات اللهکابل
779351575موبایل فروشیکارتۀ نو، مارکیتحضرت گلکابل
779527943موبایل فروشیکارته نو، ایستگاه نانواییحضرت ولیکابل
778612713خوراکه فروشیسلیم کاروان، نزدیک شفاخانۀ چراغهدایت اللهکابل
772324919موبایل فروشیسرک میدان هوایی، قلعۀ خیاط، اپارتمان های میدان هواییهیوادکابل
767945864موبایل فروشیکارته نو، مارکیتهدایت اللهکابل
775408768موبایل فروشیبازار کمپنی، مقابل ارباب مارکیتحزب اللهکابل
779142180موبایل فروشیده افغانان، مقابل اطلاعات و فرهنگحسین علیکابل
771950356خوراکه فروشیدشت برچی جادۀ نقاشحسینکابل
778862290موبایل فروشیسرک عمومی قلعچهجهانزیبکابل
766966579موبایل فروشیارزان قیمت چهارراهی ماموریتجان محمدکابل
766205051DCSPکارته نو، سرک دوهمجان محمدکابل
773644273موبایل فروشیبهارستان، نزدیک پارکجاویدکابل
764878790موبایل فروشیارزان قیمت، جوار افغان رستورانتجاویدکابل
765931980موبایل فروشیFMFB بازار تایمنی، سرک دوهم، نزدیک بانککاظمکابل
764701037Connect Storeکوته سنگی تخارستان مارکیتخادم حسینکابل
773661234connect Storeتانک تیل وزیر آباد، قلعۀ فتح اللهخالدکابل
778934766موبایل فروشیسرک هوا شناسیخلیل اللهکابل
779412467موبایل فروشیبازار قره باغخان آغاکابل
776896060موبایل فروشیشاه شهیدخان وزیرکابل
773340520خوراکه فروشیگردنه، داش هاخدایدادکابل
767065176خوراکه فروشیچهارراهی بره کی، مقابل پوهنتون رناخواجه احمد سبزکابل
770799903موبایل فروشیسرک هدۀ مزارخواجه متینکابل
779346112موبایل فروشیتایمنی، سرک عمومی، کوچۀ دوهملطف علیکابل
772553640موبایل فروشیدوغ آباد غازی مارکیتمحمد غیاثکابل
764408352موبایل فروشیچهارقلعه، سه راهی کانتینرمحرم علیکابل
776236360موبایل فروشیبازار سروبیمشعلکابل
767358349خوراکه فروشیبازار مرکزی ده دانا، نزدیک DCSPمسعودکابل
778144273موبایل فروشیمارکیت مرکزی، مکروریان سوممسعودکابل
772749331موبایل فروشیشهر نو انصاری واتمسعودکابل
771869623موبایل فروشیبازار قره باغ {قاب دسترس نیست}مسعود اللهکابل
778020769موبایل فروشیچهار قلعۀ وزیر آباد، نزدیک مهدی پلازهمتینکابل
774769967DCSPارزان قیمت، توتاخیل مارکیت، منزل دوهممطیع اللهکابل
764252552موبایل فروشیارزان قیمت چهارراهی داوود خانمیر آغاکابل
773853112موبایل فروشیمرکز کارته نومصر خانکابل
776829977موبایل فروشیدشت برچی، پل خشکمیر حسینیکابل
779569669خوراکه فروشیقلعۀ ترینمحمد اجملکابل
764269229خوراکه فروشیقلعۀ حشمت خان، حصۀ اولمحمد اکرمکابل
776424942موبایل فروشیکوته سنگی فضلی مارکیت، منزل اولمحمد علیکابل
766297093موبایل فروشیمیربچه کوتمحمد علیمکابل
776489305موبایل فروشیقلعۀ زمان خان، سرک پایان، مقابل شفاخانۀ الفوزانمحمد امینکابل
764738454Connect Storeدشت برچی، پل خشکمحمد امینکابل
771976529موبایل فروشیکارته نو، سرک دوهممحمد انورکابل
770935316موبایل فروشیدشت برچی، تانک تیلمحمد اصغرکابل
767180523موبایل فروشیارزان قیمت، عقب افغان رستورانتمحمد آصفکابل
764417650موبایل فروشیبازار پلچرخی، حاجی زمان گل مارکیتمحمد ایوبکابل
772494742موبایل فروشیشهر نو سرک دوهممحمد اعظمکابل
779406283موبایل فروشیچهارقلعۀ وزیر آباد، سرک اولمحمد عزیزکابل
775679360موبایل فروشیچهارقلعه، نزدیک برج برقمحمد داوودکابل
776050604موبایل فروشیکوته سنگی، فضلی مارکیتمحمد داوودکابل
770261025موبایل فروشیموبایل فروشیمحمد الهامکابل
764384267صرافیارزان قیمت، روبروی افغان مارکیتمحمد عیسیکابل
779228671Connect Storeدشت برچی، روبروی علی مرادمحمد عیسیکابل
774984165موبایل فروشیقلعۀ زمان خان، سرک بالا، نو آبادمحمد عیسیکابل
773262510موبایل فروشیکارته نو، مقابل سرک سوممحمد فاروقکابل
766892274موبایل فروشیکمپنی، تمدن مارکیتمحمد فاروقکابل
765770665خوراکه فروشیکوته سنگیمحمد فاروقکابل
772405193موبایل فروشیکمپنی، تمدن مارکیتمحمد حکیمکابل
777771708موبایل فروشیسرک عمومی شکر درهمحمد هارونکابل
772757748موبایل فروشیچهارراهی دارالامانچهارراهی دارالامانکابل
774642974موبایل فروشیموبایل فروشیمحمد حسینکابل
778026551خوراکه فروشیدشت برچی، پل خشکمحمد حسینکابل
776519043موبایل فروشینقاش، شفاخانۀ وطنمحمد حسینکابل
774638534موبایل فروشیارزان قیمت، شینواری مارکیت، منزل اولمحمد ابراهیمکابل
770756609موبایل فروشیهیوادوالمحمد ابراهیمکابل
770669458موبایل فروشیدشت برچی، کوچۀ رسالتمحمد اسحاقکابل
775070715موبایل فروشیبازار پلچرخی، حاجی زمان گل مارکیتمحمد جاویدکابل
777740633خوراکه فروشیسرک عمومی شکر درهمحمد جاویدکابل
770486831Connect Storeبازار ده دانا، نزدیک مسجد حنظلهمحمد کاظمکابل
765352109عکاسی و کمپیوتر فروشیپروژۀ جدید مارکیت 2، خیرخانهمحمد خالدکابل
778276251خوراکه فروشیکلوله پشتهمحمد لطیفکابل
775556826موبایل فروشیبازار کمپنیمحمد مقدسکابل
772676291موبایل فروشیسرک دوهم تایمنیمحمد نبیکابل
766747071موبایل فروشیسرک سوم تایمنیمحمد نبیکابل
776474835Connect Storeدشت برچی، کوچۀ قصابی، پل خشکمحمد نسیمکابل
765710085Connect Storeدشت برچی، پل خشکمحمد نسیمکابل
774666857Connect Storeبازار چهار آسیابمحمد نصیرکابل
775361163موبایل فروشیایستگاه نانواییمحمد نعیمکابل
773605813موبایل فروشیموبایل فروشیمحمد عمرکابل
774420872موبایل فروشیکمپنی، مقابل ارباب مارکیتمحمد قاسمکابل
779429737خوراکه فروشیسرک میدان هوایی، سرک نو، نزدیک لیسۀ عالی بی بی مهرومحمد قاسمکابل
777322244خوراکه فروشیده دانامحمد قاسمکابل
775874605موبایل فروشیارزان قیمتمحمد ربیکابل
774747495DCSPشکر درهمحمد ربیکابل
767037433موبایل فروشیقلعۀ زمان خان، سرک بالا، دهن نلمحمد رفیقکابل
772632916موبایل فروشیسرک لیسۀ مریممحمد رحیمکابل
771005490موبایل فروشیکوته سنگی، فضلی مارکیتمحمد صابرکابل
767151880عکاسی و کمپیوتر فروشیارزان قیمت، سرک سلیم کاروانمحمد سهیمکابل
765198898عکاسی و کمپیوتر فروشیبهارستان، فاروقی مارکیتمحمد سلیمکابل
774805203خوراکه فروشیکوچۀ شمسی مارکیتمحمد سلیمکابل
776196053موبایل فروشیکمپنی، مقابل چهاردهی بزنس سنترمحمد صافیکابل
778172229موبایل فروشیسرک پنجصد فامیلیسرک پنجصد فامیلیکابل
776926816موبایل فروشیشاه شهید، سرک اولمحمد شاهپور
778449832شاه شهید، سرک اولسرک پنجصد فامیلیسرک پنجصد فامیلیکابل
775648273موبایل فروشیارزان قیمتمحمد طارقکابل
772308018محمد طارقمحمد طارقمحمد طارقکابل
772308018عکاسی و کمپیوتر فروشیسرک میدان هواییمحمد ولیکابل
771862124سرک پنجصد فامیلیسرک پنجصد فامیلیمحمد وارثکابل
776951770موبایل فروشیده افغانان، سر زیرزمینیمحمد یاسینکابل
774665210خوراکه فروشیکارته مامورینمحمد یاسینکابل