تماس و پیام های صوتی

ام تی ان مهربان

مرور کلی:

با ام تی ان مهربان مشترکین ام تی ان افغانستان میتوانند زمانیکه در حساب شان کریدت کافی نباشد با عزیزان شان در تماس بمانند. تماس گیرنده از دریافت کنندۀ تماس می خواهد تا پول تماس را پرداخت نماید، در صورت قبولی دریافت کنندۀ تماس هزینۀ تماس از حساب آن وضع میگردد. هزینۀ تماس برای دریافت کنندۀ تماس فی دقیقه ۴ افغانی میباشد.

این خدمت چگونه کار میکند؟

برای برقراری تماس از طریق ام تی ان مهربان، مراحل ذیل را تعقیب کنید: (در این خدمت تماس گیرنده تماس میگیرد و هزینۀ آن را دریافت کنندۀ تماس پرداخت می کند).

مرحله ۱: تماس گیرنده شمارۀ ۴۴۴ را دایل می کند.

مرحله ۲: تماس گیرنده به پیام صوتی ثبت شده گوش میدهد و زبان مورد نظر را انتخاب می کند (انگلیسی، دری، پشتو)

مرحله ۳: بعد از انتخاب زبان مورد نظر، تماس گیرنده به پیام از قبل ثبت شده گوش می دهد که میگوید: “به خدمت ام تی ان مهربان خوش آمدید، لطفاً شمارۀ تلیفون ۱۰ رقمی ام تی ان را که میخواهید هزینۀ تماس شما را پرداخت کند، دایل نمایید”

مرحله ۴: بعد از دایل نمودن شمارۀ ۱۰ رقمی ام تی ان، تماس گیرنده به پیام از قبل ثبت شده گوش میدهد که میگوید: “< ####### >، برای تایید کلید ۱ را فشار دهید، برای دایل نمودن دوباره کلید ۲ را فشار دهید. لطفاً منتظر باشید تا درخواست شما را ارسال کنیم”

مرحله ۵: تماس گیرنده بعد از تایید پیام از قبل ثبت شده را خواهد شنید که میگوید: “لطفاً منتظر باشید تا درخواست شما ارسال گردد”. دریافت کنندۀ تماس یک پیام ثبت شده دریافت خواهد کرد که میگوید: “شما یک تماس از شمارۀ <######> دارید که هزینۀ آنرا شما پرداخت خواهید کرد.” برای تائید ۱ را فشار دهید، برای رد تماس ۲ را فشار دهید”

مرحله ۶: درصورت تایید از سوی دریافت کننده، تماس بین هردو جانب برقرار خواهد شد.

مرحله ۷: در صورتیکه دریافت کننده درخواست تماس را رد کند، تماس گیرنده یک پیام از قبل ثبت شده را میشنود که می گوید: “درخواست تماس شما رد شد.”

موضوعات مرتبط