اړیکې او غږیز پیغامونه

ام ټي ان هدیه

د ام ټي ان هدیه “Hadya” وړاندیز په مرسته لومړی شخص کولای شي دوهم شخص ته ډالۍ ورکړي.

سربېره پر دې، د ام ټي ان د مخکې اداینې پیرودونکي کولای شي، پرته له هر ډول لګښت څخه خپلو ملګرو او د کورنۍ غړو ته غږیزې او انټرنټ بکسې وپیري، دا خدمت د 344 او 247 USSD مینوګانو له لارې د لاسرسي وړ دی، پیرودونکي کولای شي د مینو د لارښوونو په څارلو سره له دې خدمت څخه په ساده او آسانه ډول ګټه واخلي.

د ام ټي ان هدیه انټرنټ بکسې

بکسه بیه ( افغانۍ) د انټرنټ اندازه کوډ د ام ټي ان هدیه فعالول
ورځنۍ بکسه 15 100MB 12 *12*344* د موبایل شمېره #
اونیزه بکسه 89 500MB 22 *22*344* د موبایل شمېره #
میاشتنۍ بکسې 299 1GB 30 *30*344* د موبایل شمېره #
399 2GB 31 *31*344* د موبایل شمېره #
499 4GB 32 *32*344* د موبایل شمېره #
725 8GB 33 *33*344* د موبایل شمېره #
1,399 15GB 34 *34*344* د موبایل شمېره #
2,699 30GB 36 *36*344* د موبایل شمېره #
کامبو-1 میاشتنۍ بکسه 725   6.8GB+ 500MB د فېسبوک لپاره + د ام ټي ان شمېرو ته 150 لیکلي پیغامونه او دقیقې 35 *35*344* د موبایل شمېره #
کامبو-2 میاشتنۍ بکسه 350 1GB انټرنټ + ټولو کورنیو شمېرو ته 350 افغانۍ 91 *91*344* د موبایل شمېره #
کامبو-3 میاشتنۍ بکسه 600 2.5GB انټرنټ + ټولو کورنیو شمېرو ته 600 افغانۍ 92 *92*344* د موبایل شمېره #
کامبو-4 میاشتنۍ بکسه 850 4.5GB + 850 AFN All-Net

4.5GB انټرنټ + ټولو کورنیو شمېرو ته 850 افغانۍ

93 *93*344* د موبایل شمېره #
د یوې شپې بکسه 25 1GB 41 *41*344* د موبایل شمېره #
د 30 شپو میاشتنۍ بکسه 175 10GB 42 *42*344* د موبایل شمېره #
ورځنۍ اجتماعي بکسه 5 50MB 511 *511*344* د موبایل شمېره #
اونیزه اجتماعي بکسه 18 150MB 512 *512*344* د موبایل شمېره #
میاشتنۍ اجتماعي بکسه 50 460MB 513 *513*344* د موبایل شمېره #
یو ساعته بکسه 15 1200MB 61 *61*344* د موبایل شمېره #

د ام ټي ان هدیه غږیزې بکسې

 

بکسه بیه  (افغانۍ) دقیقې کوډ د ام ټي ان هدیه فعالول
یو ساعته 10 50 6 *6*247* د موبایل شمېره #
ورځنۍ 5 8 7 *7*247* د موبایل شمېره #
25 85 2 *2*247* د موبایل شمېره #
اونیزه 100 420 4 *4*247* د موبایل شمېره #
دوه اونیزه 150 850 9 *9*247*د موبایل شمېره #
میاشتنۍ 200 1100 5 *5*247*د موبایل شمېره #
499 4200 8 *8*247* د موبایل شمېره #

 

اړونده موضوعات