خدمتونه

د خپل سیمکارت د راجستر کولو جزئیات بشپړ کړئ د پچې اچونې لـه لارې پـه زړه پــورې ډالۍ ترلاســه کړئ!

خبرداری! که مو د سیمکارت د راجستر کولو جزئیات بشپړ نکړئ، نو سیمکارت به مو بند شي.

د ام ټي ان د پیرودونکو د خدمتونو څانګې ته له خپلې اصلي برېښنایي تذکرې یا کاغذي تذکرې او پاسپورت سره مراجعه وکړئ او سیمکارت مو راجستر کړئ. که چېرته یوازې کاغذي تذکره لرئ، نو ستاسو د کورنۍ کوم غړی یا ملګری چې برېښنایي تذکره لري د تاییدوونکي په توګه یې د پیرودونکو د خدمتونو څانګې ته له ځان سره راولئ.

د خپل سیمکارت د ثبت حالت د معلومولو لپاره #888* ډایل کړئ او له 3 تڼۍ سره ځواب ورکړئ.

هره میاشت 3 ګټونکي ټاکل کیږي او هغوی کولای شي یوه ډالۍ غوره کړي.