خدمتونه

سیمکارت مو په برېښنایي تذکره راجستر کړئ او د ډالۍ ګټونکي شئ

د اترا ادارې د مقرراتو له مخې له برېښنایي تذکرې سره په خپل نوم د سیمکارت ثبتول اړین دي.

که الکترونیکي تذکره نلرئ له خپلې کاغذي تذکرې او برېښنایي پاسپورټ سره زموږ د پیرودونکو د خدمتونو څانګې ته مراجعه وکړئ.

که یوازې کاغذي تذکره لرئ خپل یو ملګری یا د کورنۍ غړی چې ستاسو پېژندګلوي تایید کړي، له ځان سره د پیرودونکو د خدمتونو څانګې ته راولئ.

د سیمکارت ثبتولو د پروسې تر بشپړېدو وروسته د وړیا انټرنټ یا د ام ټي ان شمېرو ته د وړیا دقیقو ګټونکي شئ.

اونیزه ډالۍ 25,000 افغانۍ

میاشتنۍ ډالۍ 100,000 افغانۍ

ستره ډالۍ یو میلیون افغانۍ د پچه اچونې له لارې په شپږو میاشتو کې

که مو سیمکارت په خپل نوم راجستر نکړئ، سیمکارت به مو بند شي!

د سیمکارت ثبتول وړیا دي.