پیلول

د پیرودونکو خدمتونه

ام ټي ان تل خپلو پیرودونکو ته د غوره او بې جوړې خدمتونو په وړاندې کولو باندې تمرکز کوي، موږ د خپلو پیرودونکو غبرګون په پام کې نیسو. په مهرابانۍ سره خپل شکایتونه، وړاندیزونه او د خدمتونو او تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې خپله تجربه زموږ سره د ژوندي چت، پټ پیغام او یا د تبصرو د برخې له لارې شریکه کړئ.

د پیرودونکو خدمتونه

Skype

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

IMO

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

Viber

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

WhatsApp

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+