پیلول

د پیرودونکو خدمتونه

ام ټي ان تل خپلو پیرودونکو ته د غوره او بې جوړې خدمتونو په وړاندې کولو باندې تمرکز کوي، موږ د خپلو پیرودونکو غبرګون په پام کې نیسو. په مهرابانۍ سره خپل شکایتونه، وړاندیزونه او د خدمتونو او تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې خپله تجربه زموږ سره د ژوندي چت، پټ پیغام او یا د تبصرو د برخې له لارې شریکه کړئ.

د خدمتونو د څانګو پتې:

شميره CSPنوم موقعیت
1 شهر نو کابل- شهر نو
2 کوټه سنګي(میرویس میدان) کوټه سنګي(میرویس میدان)
3 خیرخانه کابل-خیرخانه
4 د میوند واټ کابل- د میوند واټ
5 ګلبهار سنټر کابل-ګلبهار سنټر
6 کارته نو کابل-کارته نو
7 دشت برچی کابل- دشت برچی

خپل کاره چینلونه(Self service)

د خدمت نوم کود/ د اړیکې شمېره
د سیمکارت راجسترول(واتس آپ) 772222222
د معاملې تاریخچه 888#*
د سیمکارت بدلول 888#*
د سیمکارت د راجسترولو د حالت معلومول 888#*
د دستګاه تنظیمات *667*
په غږیز ډول د بکسو فعالول 247
خراب شوی کرېډټ کارت 775111779

 

د پیرودونکو خدمتونه

Skype

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

IMO

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

Viber

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+

WhatsApp

93771111779+

93772111779+

93773111779+

93774111779+