بنسټ

نوښتونه

برخه
لیکونکی
روغتیا

د ام ټي ان افغانستان مخابراتي شرکت د “وینه ډالۍ کړئ او ژوند وژغورئ” وینې د ډالۍ کولو کمپاین په بریالیتوب سره پیل کړ

ښوونه او روزنه

ام ټي ان افغانستان د افغان ځوانانو لپاره ۵۰۰ نورې وړیا تعلیمي بورسیې برابروي