خدمتونه

ضروري کرېډټ

د ام ټي ان د ضروري کرېډټو خدمت په مرسته د ام ټي ان افغانستان د مخکې اداینې پیرودونکي کولای شي، کرېډ‌ټ او انټرنټ په پور واخلي او په لاندې جدول کې د خدمت د فیس په  نظر کې نیولو سره یې د حساب ډیرولو وروسته یې بیرته ادا کړي

د پور د ترلاسه کولو لپاره باید پيرودونکی په شرایطو برابر وي، په دې معنی چې د 90 ورځو لپاره باید په ام ټي ان شبکه کې فعال وي

د ضروري کرېډټو خدمت د کرېډټو او انټرڼټ پرمختللي بانډونه
د پور اخیستلو بانډ د کرېډټو اندازه د خدمت فیس د بیرته ادا کولو وړ اندازه
5 افغانۍ  5 افغانۍ  1 افغانۍ  6 افغانۍ
 10 افغانۍ  10 افغانۍ  2 افغانۍ  12 افغانۍ
15 افغانۍ 15 افغانۍ 3 افغانۍ  18 افغانۍ
 30 افغانۍ  30 افغانۍ 5 افغانۍ  35 افغانۍ
 40 افغانۍ  40 افغانۍ  6 افغانۍ  46 افغانۍ
 60 افغانۍ  60 افغانۍ  9 افغانۍ  69 افغانۍ
 100 MBs  30 افغانۍ  5 افغانۍ  35 افغانۍ
 300 MBs  60 افغانۍ  9 افغانۍ  69 افغانۍ
 100 افغانۍ  100 افغانۍ  15 افغانۍ  115 افغانۍ
 150 افغانۍ  150 افغانۍ  23 افغانۍ  173 افغانۍ
 200 افغانۍ  200 افغانۍ  30 افغانۍ  230 افغانۍ

د ام ټي ان د ضروري کرېډټو د ترلاسه کولو لپاره *404# ډایل کړئ
د ضروري کرېډټو خدمت له لارې په پور د ترلاسه شویو کرېډټو د اندازې معلومولو لپاره *789*2# ډایل کړئ.
د ضروري کرېډټو خدمت له لارې په پور د ترلاسه شوي انټرڼټ د معلومولو لپاره *789*3# ډایل کړئ.