خدمتونه

ضروري کرېډټ

!د ام ټي ان ضروري کرېډت یوازې ستاسو لپاره

که د اړیکې ټینګولو لپاره کافي کرېډټ نلرئ، د #404* کوډ په ډایلولو سره د ام ټي ان د ضروري کرېډت له خدمت څخه کرېډت په پور واخلئ او په حساب کې مو د کرېډټو له ډېرولو وروسته خپل پور ادا اکړئ.
د لا زیاتو معلوماتو لپاره له 779 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

اړونده خدمتونه