ام تی نی

د ام ټي ان مومو د څانګو پتې

په اړیکه کې اوسئ

ام ټي ان مومو

هغه پیسې چې تاسو ګټه ترې اخیستلای شئ