ام تی ان مومو

آدرس های نمایندگی های ام تی ان مومو در هرات

هرات

موقعیتشماره مومو ولایت اسم 
بازار کوره ملی764089142هراتسید اکبر
ناحیه هشتم خواجه عبدالله انصاری پیش روی مسجد جامع764192800هراتمحمد شفیق
چوک گلها جنب سوپر مارکت فهیم شرکت ام تی ان764351697هراتهارون
بازار اسلام قلعه764753503هراتشیر احمد
کوچه بابای برق765379050هراتعبدلقدیر احمدی
ولسوالی گذره سیاوشان765415053هراتفیروز احمد
ناحیه ششم چهار راهی نو آباد اول سر نبش765419926هراتوزیر احمد
ولسوالی گذره ناگهان765502016هراتمحمد ابراهیم
ولسوالی گذره شهرک اندیشه766047987هراتباقر
ناحیه 9 خواجه قلعه766360959هراتغلام یحی
ولسوالی کهسان مرکز بازار766815430هراتموسی
درب ملک کوچه شرکت پشم766920580هراتتیمورشاه
درب ملک پیش روی شرکت پشم766940863هراتعبدالرؤف
ناحیه ششم اول جاده صوفی آباد767088474هراتسید امیر
جاده کوره ملی767655414هراتغلام علی
جاده 14 متری جبرئیل767758002هراتعباس
فلکه 29 حمل767972713هراتعبدالغنی
درب ملک نبش کوچه شرکت پشم767974864هراتعبدالتواب
جاده بهزاد770007174هراتسید باقر
ولسوالی گذره شهرک اندیشه770011676هراتسید داود
چهارده متری جبرئیل770091943هراتاسدالله
ولسوالی انجیل شهرک سعادت770222705هراترحمت الله
چهارده متری جبرئیل770887023هراترسول
ولسوالی گذره جوار ساختمان ولسوالی771193113هراتمحمد سعید
کوره ملی جاده مکتب771547422هراتسید رضا
هرات بازار ولسوالی زنده جان771747008هراتصلاح الدین
شهرنو شیر دل مارکت771991871هراتنور گل
درب قندهار دو راهی سلطان آغا772374477هراتسفی الله
چهارده متری چبرئیل772505561هراتامیر محمد
محله حاجی عباس772601458هراتدر محمد
درب خوش قومندانی پهلوی کاکا زاده مارکت772737860هراتعبدالحمید
قول اردو گوهرشاد 19772934749هراتسید عمر
ناحیه هشتم بلند آبد سرپول کوچه 5 متره773059971هراتاحمد شاه
درب ملک جاده ارگ773075838هراتغلام حبیب
 سوپرمارکت فهیم منزل دوم مارکت جدید773562987هراتعلی احمد
سر فلکه بکر آباد773611366هراتامید
کوره ملی جاده مکتب773660282هراتاکبر
بهزاد 11 هرات774003008هراتفردین
درب ملک جوار  شرکت پشم774420246هراتجلیل احمد
بازار اسلام قلعه774705356هراتسید عبدالقدیر
چوک گلها جنب سوپر مارکت فهیم شرکت ام تی ان774930000هراتصبغت الله
نزدیک مسجد جامع774946500هراتمحمد نعیم
درب قندهار اقبال مارکت774962652هراتعبدالرازق
قفسلان پهلوی میدان بار775000804هراتعباس
ناحیه پنجم چوک گلها داخل قصر مبایل775293255هراتمحمد صدیق
باران آباد قریه شاه ده775491531هراتمحمد
هرات درب قندهار پل کاروبار775674010هراتعصمت الله
ناحیه ششم چهار راهی نو آباد اول سر نبش776026125هراتفواد
ناحیه هشتم سرک بلند آباد776201919هراتمحمد مهدی
هرات 20 متره تانک مولوی776206276هراتغلام هجرت
ناحیه پنجم جاده دانشجویان اول راه خواجه مراد بخش776286801هراتجمعه خان
صوفی آباد ناحیه ششم مقابل کلینیک یعقوبی776666851هراتمحمد عارف
چوک گلها جنب سوپر مارکت فهیم شرکت ام تی ان777090128هراتاحمد فهیم
جاده  مخابرات پیش روی شرکت سلام777163093هراتعصمت الله
سرک خواجه صاحب جنب کوچه شیرزی777178220هراتفواد
ولسوالی انجیل رحمت آباد777178237هراتمحمد قاسیم
جاده مخابرات مقابل شرکت سلام777212221هراتمسلم
کوره ملی777267717هراتمحمد علی
ولسوالی گذره کوچه سیاوشان777294348هراتمحمد رقیب
ولسوالی انجیل امام شش نور777295169هراتعبدالمجید
چوک گلها جنب سوپر مارکت فهیم شرکت ام تی ان777773157هراتعبدالفرهاد
بندر تورغندی777808810هراتاسماعیل
ولسوالی گذره دانش آباد778029158هراتمحمد عمر
چوک گلها جنب سوپر مارکت فهیم شرکت ام تی ان778080179هراتاحمد نعیم
ناحیه اول چهارراهی قول اردو آخر راه خواجه مراد بخش778087226هراتنوروز
ولسوالی گذره شهرک خاتم الانبیا778185593هراتجعفر
بندر تورغندی778461102هراتمحمد ابراهیم
درب ملک کوچه شرکت پشم778752060هراتغلام سخی
هرات کارته گلخانه اندیشه 20778761267هراتجواد
ولسوالی گذره پول سفید778763224هراتگل آقا
کارته گل خانه هرات778770010هراتهمایون
ولسوالی انجیل غیبتان778791100هراترحمت الله
ناحیه پنجم جاده 30 متره جنب مسجد سفید778953784هراتعبدالرحمن
پایان آب779100026هراتاحمد شاه
درب ملک کوچه شرکت پشم779124642هراتمرتضی
سرک خواجه صاحب  سرپول جوی انجیل779129940هراتمیرویس
درب قندهار گرده ملوک جان779704425هراتمحمد داود
درب قندها جنب اقبال مارکت779805686هراتمسعود
اسپین ادی مارکت فیروزه764707570هراتغلام محبوب
درب ملک بغل شازاده ها764723000هراتعبدالوارث
پایان آب764736009هراتمحمد صادق مومنی
پل رنگینه ابتدایی جاده زین العابدین764781008هراتمسعود احدی
چوک گلها ملی سنتر طبقه همکف765056005هراتعبدالقدوس صالحی
ابتدایی سرک صوفی آباد765469000هراتمجتبی نجفی
مقابل باغ اسلامی765956030هراتفرید احمد
روبرو نانک تیل شازاده ها766894106هراتعتیق الله
اواسط سرک پل خیمه دوزان سمت قبله766898677هراتسهیل حبیبی
دری ملک بغل مسجد قباُ767647698هراتسدیس سروری
سرک 64 متره پایین برج شهاب سکلت767961878هراتمحمد عارف
چوک گلها CSP4770002649هراتلیمه
مقابل شفاخانه حوزوی هرات770221548هراتمحمد یونس
بازار اسلام قلعه770460046هراتسید عبدالغنی
انجیل اول سرک سرویستان770646040هراتصبور زمانی
فرقه داخل نمایندگی موتر های کروخ770722911هراتمجیب عثمانی
مقابل باغ اسلامی770759950هراتسهیل اکبری
کبرزان770877487هراتمعروف
کورملی بوستان 10771070064هراتمحمد
درب خوش مارکت تک تاز771100403هراتامید رسولی
شهرک اندیشه771413030هراتظاهر حسنی
قریه برناباد771502444هراتعبدالحق جویا
مقابل شفاخانه حوزوی هرات771882290هراتمحمد عزیز
محله حاجی عباس771975009هراتفرهاد
چوک شهر نوع پهلوی صرافی ها خراسان مارکت772344835هراتوزیر احمد
سرک خواجه صاحب772466340هراتاحمد رشاد ایثار
شهرک اندیشه772474810هراتاسحاق
جبراییل 14 متری بالا773041999هراتدیدار
چوک گلها پهلوی آب رسانی773196011هراتفرهاد
چهاراهی بادمرغان773476022هراتغلام ربانی
چوک گلها پهلوی آب رسانی773622626هراتفرشید
سرک نو آباد مقابل دروازه مسجد جامع بزرگ773672325هراتخلیل احمد
درب ملک بغل کوچه شرکت پشم774148078هراتزیشان وکیلی
مقابل جاده عید گاه776316588هراتاحمد سهیل
درب خوش جاده خواجه تاق776321212هراتسید اسلام
جاده ابریشم776666320هراتجاوید تنها
درب ملک بولورو شاپ776668972هراتمحمد ادریس
مقابل ریاست مخابرات ناب776761016هراتمیثم
فلکه چهار سو776857826هراتمحمد صبور
جراییل قایم 1777019900هراتزهرا
محله حاجی عباس777166258هراتفرهاد
بازار زنده جان777176561هراتمحمد یونس
مرکز والسوالی کهسان777283820هراتنجیب الله
مقابل پوهنتون هرات777295008هراتعصمت الله
درب ملک مارکت نگین آسیا777365185هراتعزیز احمد هدایت
آب برده حوض کرباس777492828هراتفریدون
درب اعراق دم جاده ابریشم777635015هراتنثار احمد
بین جاده عید گاه و درب ملک777675282هراتمحمد نعیم
هرات جبراییل توحید 2778114889هراتعلی جوادی
گرده خواجه کله778278386هراتموسی
سرک 64 متره آخر جاده حکیم فارایی778359913هراتعاصم بها
تانک مرکز سمت قبله سرک778487454هراتپرویز نظامی
درب ملک بغل کوچه شرکت پشم778535060هراتعارف
پسته نمبر یک سمت شرق سرک779010683هراتمحمد مسعود
درب خوش مارکت تک تاز779473885هراتخالد
تانک مرکز سمت قبله سرک779820080هراتاحمد نوید
درب قندهار گرده ملوک جان779999198هراتاحمد سعید
چوک گلها ملی سنتر طبقه همکف770136380هراتحمیرا صالحی
چوک گلها ملی سنتر طبقه همکف765252000هراتمسعود محمدی
ابتدایی پل رنگیه مقابل سلاخی ها770600062هراتسید احمد
چوک گلها پهلوی آب رسانی777351716هراتعبدالله
جبراییل 14 متری بالا776217070هراتحسین
بازار غوریان770480003هراتنصیر احمد اسد
درب ملک روبرو کوچه شرکت پشم775203040هراتعبدالمتین
سرک خواجه صاحب عبدالله انصاری777515132هراتذبیح الله احمدی
درب قندهار اول جاده محل نو766007001هراتهمایون اسماعیلی
سرک خواجه صاحب عبدالله انصاری773489000هراتاحمد شکیب
سی متره مقابل مسجد سفید766683818هراتبلال
ناحیه ششم چهار راهی نو آباد اول سر نبش777178129هراتسفی الله
ناحیه یازدهم اول نو آباد778185244هراتسفی الله
چوک گلها جنب سوپر مارکت فهیم شرکت ام تی ان776823370هراتهمایون