بنیاد

تاریخچه

بنیاد خیریه ام تی ان برای انجام دادن کار های خیریه حیثیت پل ارتباطی را دارد.

بنیاد خیریه ام تی ان بر کمک های بلاعوض با افراد جامعه تاکید دارد (بلند بردن سطح زندگی در جامعه خویش)