بنیاد

دید و هدف

ماموریت

ام تی ان با درک مسوولیت اجتماعی خویش در مناطقیکه خدمات مخابراتی را عرضه می نماید بطور مناسب و دوامدار جهت بلند بردن سطح زندگی مردم تلاش میکند.


دید

روی دست گیری ابتکارات سرمایه گذاری اجمتاعی در افغانستان و ام تی ان گروپ


اهداف

  • اداره کردن سرمایه گذاری اجتماعی منحیث هسته تجارت ام تی ان افغانستان
  • نشان دادن تعهد ام تی ان برای توانمند سازی جامعه و ترقی به سطح ملی
  • نیرومند سازی ارزش های کار های گروپی در بین کارمندان ام تی ان از طریق جوامع فعال رضاکاران
  • نیرومند سازی دوستی ستراتیژیک با دوستان و شریکان داخلی، منطقوی و بین المللی خویش


مناطق تمرکز

بنیاد ام تی ان درمورد دید ام تی ان افغانستان که همانا تغیر مثبت در زندگی مردم جوامع ما است خوشبین است به این دلیل در عملی سازی پروژه ها بر چهار نقطه کلیدی ذیل تمرکز دارد.

  • تعلیم
  • صحت و جامعه
  • توانمند سازی اقتصادی
  • مناطق اولویت های ملی

ام تی ان افغانستان با تمرکز بر چهار نقطه کلیدی فوق میخواهد برای توانمند سازی مردم و اولویت های آنها تمام تلاش های خود را متمرکز سازد.


بیشتر بخوانید